Kursplan för Byggnaden som system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe building as a system
 • KurskodARK481
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 8 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt, del A 8 hp
Betygsskala: UG
0 hp8 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Konstruktionsövning + lab, del B 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0314 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0414 Inlämningsuppgift, del D 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

90 hp samt avklarade moment i CAD och modellering från årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektutbildning.

Syfte

Kursen Byggnaden som system syftar till att utveckla studentens förmåga att i ett givet stadssammanhang utforma en komplex byggnad där rum för verksamhet, byggnadens bärande struktur och dess klimatstyrning bildar ett system som är organiserat till en konstnärlig helhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

PROJEKT (8hp) (del A)
Redovisa ett byggnadsprogram uttolkat genom planer, sektioner, fasader och beskrivning.
Uppvisa exempel på rum och rumssamband utformade med hänsyn till funktionskrav, rörelsemönster, ljusinfall och samband inne/ute.
Redovisa byggnaden och dess sammanhang genom ritningar, bilder och modeller.
Redogöra för en byggnads uttryck i samspel med detaljutformning, material- och kulörval.
Redovisa byggnaden som tekniskt system genom principiella planer, sektioner och modeller.
Uppvisa dokumenterade reflexioner över projektets utformningsprocess.

MOMENT Arkitektur och tekniska system (3,5 hp) (del B)
Uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspelet mellan bärande struktur och byggnadens gestaltning har undersökts.
Med expert på byggnadskonstruktion initierat kunna diskutera varianter av bärande system.
Redogöra för principer för reglering av luftkvalitet, inomhustemperatur och
rumsakustik i en byggnad med ett sammansatt rumsprogram.

MOMENT Konstnärliga undersöknings- och kommunikationsmetoder (1,5 hp) (del C)
Uppvisa exempel på undersökningar av arkitektoniska problem med konstnärliga metoder och verktyg.
Visuellt och verbalt kommunicera intentioner för byggnadens konstnärliga helhet.

MOMENT Nutida arkitektur (2,0 hp) (del D)
Referera till en repertoar av komplexa byggnader med tillhörande processer och historiska kontexter.

Innehåll

Kursen är inriktad på utformning av en ny byggnad med ett sammansatt rumsprogram och placerad i ett givet stadssammanhang. I kursen fördjupas och vidgas kunskaper och färdigheter som vunnits i tidigare projekt i utbildningsprogrammet. Vidgningen gäller särskilt byggnader med ökad komplexitet, större spännvidder samt ökade krav på styrning av inneklimat.
I kursen ingår rekapitulering och ytterligare träning i generella färdigheter. I fråga om arkitektens arbetsredskap gäller det förmågan att välja och vidareutveckla relevanta metoder och verktyg för undersökning, analys, skissning, gestaltning och kommunikation. I fråga om processplanering gäller det utveckling av förmågan att tolka och vidareutveckla ett givet byggnadsprogram, planera ett projekt samt att identifiera behov av ytterligare kunskap och fortlöpande färdighetsträning.

Organisation

Kursen har en praktisk-teoretisk profil. Uppgiften belyses genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, övningar, laborationer och studiebesök. Momenten genomförs integrerade i projektet och inkluderar grundläggande principer, centrala begrepp och anvisningar för fortsatta fördjupningar.
 Projektdelen är uppdelad i fyra faser om vardera två veckor, för att dels i varje tillfälle ge en orientering om var i gestaltningsprocessen projektet befinner sig, dels för att proportionera tidsrymden så att kursens alla avsnitt erbjuds tillräcklig och avsedd tidsmängd, och dels för att avdramatisera skiss och gestaltningsprocesserna och det nödvändiga prövandet som till slut leder fram till en tydlig och genomarbetad gestaltning av uppgiften.
Fas 1. IDÉ OCH KONCEPT / Generera och ordna system
Fas 2. VERTIKALA STRUKTURER / Stomme, klimat och tillgänglighet
Fas 3. HELHET OCH DETALJ / Arkitektonisk formgivning av byggnadstekniska detaljer
Fas 4 SAMMANSTÄLLNING OCH PRESENTATION

 

Litteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd erfordras:
Godkänd projekteringsuppgift, redovisad enligt förelagda krav.
Genomförda och godkända deluppgifter i projektet enligt förelagda krav.
Deltagande i och godkänd redovisning av momenten enligt förelagda krav.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-28: Examinator Examinator ändrat från Henrik Markhede (markhede) till Mikael Ekegren (miek) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]