Kursplan för Arkitektur och hållbar gestaltning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable architectural design
 • KurskodARK466
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17121
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp
  0217 Projekt 13 hp
  Betygsskala: TH
  13 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Behörighet till masterprogrammet eller kandidatexamen eller motsvarande i Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Inredningsarkitektur

   Syfte

   Studenterna i studion vägleds att utveckla kunskap, skicklighet och verktyg för att kunna designa, planera och konstruera, bedöma och ge råd om skapandet av koldioxidsnåla, hållbara byggnader, liksom att värdera de miljömässiga följderna av sina beslut.
   Studion är särskilt utformad att ställa krav på byggnaders faktiska prestanda likaväl som deras utformning, och att uppvisa hållbarhet på följande punkter:
   - deras globala påverkan med hänsyn till klimatförändrande utsläpp och användning av resurser
   - deras påverkan på lokal nivå med föroreningar och avfall
   - deras förmåga att positivt medverka till hållbar utveckling och mänskligt välbefinnande.
   Det övergripande målet är att stöda ett interdisciplinärt och strategiskt tillvägagångssätt vid design som skall möjliggöra för framtida yrkesutövare att integrera sitt kunnande och samarbeta för att uppnå verkligt excellenta miljöprestanda i byggnader.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Skicklighet och förmåga
   - samarbeta i en designprocess, med sitt särskilda professionella bidrag i en projektgrupp
   - undersöka, visualisera och kommunicera en byggnads utförande vad gäller energieffektivitet, miljöpåverkan, inomhusklimat och ekonomi.
   - beskriva och analysera viktiga egenskaper i hållbara byggnader
   - visualisera tekniska utmaningar och olika tekniska lösningar
   - använda ett flertal verktyg och strategier för att stöda design av integrerade system för hälsosamt inomhusklimat och resurseffektivitet i stor omfattning 

   Vid slutet av kursen skall studenten visa 
   Kunskap och förståelse
   - förståelse för olika innebörder i design för hållbart byggande
   - bred förståelse för varierande och olika perspektiv på resurseffektivitet
   - insikt i särskilda disciplinära ramverk som ofta används i projekt för hållbar design.


   Innehåll

   Begreppet hållbar utveckling introduceras, både som principer och som valda element i designuppgifter. Studenterna övar att genomföra design för hållbar arkitektur, med integration av miljömässiga, funktionella, estetiska och ekonomiska kvaliteter i ett projekt. Passiva och aktiva strategier för byggnadsdesign presenteras i relation till olika definitioner på hållbart byggande. Tre huvudriktningar strukturerar designarbetet:
   1. Klimat och byggnader
   2. Strategier för samspel och framtid mellan naturresurser, och mänskliga- och miljömässiga resurser.
   3. Detaljer, prestanda och ekonomi i arkitektur.

   Designuppgiften innebär att genomföra ett fullständigt designprojekt där arkitekter samarbetar i grupp.
   Uppgifterna definieras i ett program som delas ut vid kursstart. Den visuella presentationen på tekniska krav och lösningar är central i alla inlämningar för att kommunicera frågor om hållbart byggande professionella grupper emellan och till en större publik.

   Organisation

   Studion bedrivs på heltid och är projekt- och designbaserad. I lärarledda lektioner definieras ramverk, bakgrund och kunskapsbas. Analys, syntes och tillämpning av materialet som inhämtats under lektionerna genomförs i övningar ledda av lärare och professionella utifrån, vidare i enskild handledning, studentledda seminarier, fallstudier och praktiskt designarbete med projektet. För vidare information om antagning och registrering kontakta Studentcentrum.

   Litteratur

   Litteratur diskuteras och uppgifter delas ut i samband med kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt i kursen skall studenten närvara vid obligatoriska moment. Slutbetyg ges till grupperna. Dessutom måste följande krav vara uppfyllda:
   a) inlämningar av designuppgifter som godkänts av lärare och gästkritiker; 
   b) inlämning av slutrapporten; och slutligen
   c) Aktivt deltagande i presentationer och utställningar.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 23 till 20 av UBS
     [Kurstillfälle 1]