Kursplan för Att undersöka arkitektur 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExploring architecture as material, color, light, and space 2
 • KurskodARK452
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

AFT062 - Boendets rum, 0314 Inlämningsuppgift, del C 3,0hp
och ARK063 – Stadsbostaden, 0411 Projekt, del D 3,0 hp
eller motsvarande kunskaper i användandet av digitala verktyg.

Syfte

Kursen syftar till att studenter i årskurs 2 på kandidatnivån skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor och digitala färdigheter genom samarbete. Syftet är också att frigöra kreativitet och experimentlusta och att öva grupparbete. Kursen har ett tema: Att undersöka arkitektur genom digitala transformationer skall studenterna med hjälp av digitala och manuella verktyg och metoder i en designprocess undersöka, bearbeta och materialisera förändringar av objekt och rum.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Gestalta slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema med digitala och manuella verktyg och metoder.
- Pröva att arbeta med experimentella kombinationer av digitala verktyg och metoder
- Analysera och generera perspektiv på kursens tema.
- Planera, genomföra och presentera en undersökning i grupp
- Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen.

Innehåll

Kursernas olika teman behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kurserna avslutas med att varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

Organisation

Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag. Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper. Lärarlaget ansvarar för att varje student, under de två första åren på kandidatnivå, arbetar med kursens bägge teman. Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll. Studentgrupperna har tillgång till handledning under kursen.

Litteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning/installation.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-10-09: Examinator Examinator ändrat från Kengo Skorick (kengo) till Jonas Lundberg (jonlundb) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]