Kursplan för Design- och prestandaoptimering för byggnader

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and performance optimization for buildings
 • KurskodARK415
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05132
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Projekt, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0210 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att förhöja skickligheten i användandet av avancerade simuleringsverktyg för utveckling av designprojekt i arkitektur. Tillämpningar är byggnader för arbete och aktiviteter, såsom kontor och andra arbetsplatser, där speciella behov som generalitet, flexibilitet och optimeringssystem för klimat och energi kan formuleras. Designprojektet grundas på och förs framåt av de möjligheter som simuleringsverktygen kan ge tidigt i designprocessen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:
- tillämpa simuleringsprogramvara i de tidiga faserna av designprocessen för att svara på specifika designfrågor
- strukturera och dokumentera sin optimeringsprocess av designlösningen
- i flera iterationer beskriva och bedöma designval utifrån deras visuella och tekniska kvaliteter med hjälp av resultat från arkitektonisk visualisering och byggnadsfysisk simulering
- presentera sitt förslag i en digital inlämning
- beskriva, argumentera kring, värdera och diskutera egna och andras förslag i kritik tillsammans med bedömare som verkar inom och utanför universitetet.

Innehåll

Kursens innehåll anpassas till ett specifikt designproblem och det fallstudieobjekt som väljs ut varje år. Kursen består generellt av tre delar. Först inleds kursen med en gemensam introduktion i energi-, klimat- och dagsljusmodellering och simulering i form av föreläsningar inklusive ett flertal verkliga exempel. För det andra förväntas eleverna lära sig de simuleringsverktyg som krävs för att utvärdera energi och dagsljus samt andra prestationskriterier. Detta med hjälp av förinspelade handledningsvideos, begränsat stöd från lärarna i särskilda övningstillfällen, samt genom att använda andra resurser som finns tillgängliga på internet. Den tredje delen är huvuddelen som består av grupparbetet med ett specifikt designproblem och dokumentation av optimeringsprocessen. Projektarbetet utvärderas utifrån slutinlämningen och den slutliga presentationen.

Organisation

Design- och optimeringsprojektet genomförs som grupparbete med 3-5 elever per grupp. Föreläsningar i början av kursen ger relevant teoretisk kunskap. Förinspelade handledningsvideos tillhandahålls och studenterna förväntas lära sig simuleringsmjukvaran på egen hand. Vid övningstillfällen finns ytterligare möjlighet att få stöd. Den digitala slutinlämningen av projektet är obligatorisk. Dessutom är närvaron på mittkritik och slutkritikobligatorisk.

Litteratur

Building Optimization, Max Tillberg, Klas Moberg, Chalmers School of Architecture, ARK415 Building Design Lab, 2018 (pdf)
Ytterligare litteratur tillkommer beroende på det speciella projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursutvärderingen baseras på de slutinlämningarna samt den avslutande projektpresentationen och kritiken. Följande betyg kommer att användas: underkänd, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.