Kursplan för Material och detalj 1

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial and detail 1
 • KurskodARK338
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05119
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp13 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Studion undersöker interaktionen mellan material och detalj i ett projekt som utförs på en digital plattform och konstrueras i full skala. Den riktar in sig på genomförandet av hela projektcykeln, från koncept, design och analys till CNC (Computer Numerically Controlled) tillverkning och sammanfogning. Studion arbetar med skarpa projekt - projekt som gestaltas, konstrueras och presenteras för allmänheten under studions gång. Varje år utvecklas studion i realtid i relation till materialbegräsningar, budget, tidplan, partners inom industri och utställning, medier, etc. Tyngdpunkten vilar på att koppla arkitektur med industri såväl som teknisk forskning i framkant. Studion etablerar ett samarbete med en specifik materialleverantör och tillverkare för att realisera ett eller flera utvalda designprojekt. Studenterna får kunskap om aktuell forskning som är relevant för materialet och tillverkningsprocessen genom litteraturstudier, förstudier och gästföreläsningar. Slutligen syftar studion till att främja innovation genom direkt samarbete mellan arkitekter, forskare och tillverkningsindustri.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Påvisa en förståelse för hur arbetet i studion relaterar till en samtida diskurs kring relationen mellan arkitektonisk gestaltning och digital tillverkningsteknik.
Bättre förutse de modifieringar som ett gestaltningsprojekt genomgår när det översätts från koncept till realisering genom CNC-teknik.

Färdigheter
Använda begränsningar och möjligheter som erbjuds av ett specifikt material och dess samhörande tillverkningsprocess som drivkrafter i ett gestaltningsprojekt.
Använda digitala verktyg såsom associativ modellering för att gestalta, representera och producera ett mindre arkitekgturprojekt.
Använda digitala analysmetoder och/eller simulering som ANSYS för att informera konstruktiva och tektoniska aspekter samt detaljering.
Implementera teknisk forskning i ett gestaltningsprojekt

Värderingsförmåga och inställning

Kunna göra tidiga bedömningar av gestaltningsprojekt baserat på specifika material och tillverkningsprocesser.

Innehåll

Studion är indelad i tre faser:

1. Teknologi, forskning och experiment
Demonstrationer av teknik, föregångsstudier och textseminarier. Konstnärlig forskning som riktar in sig på ett specifikt material och tillverkningsprocess.
2. Gestaltning
Gestaltning av ett projekt i mindre skala, såsom en möbel, paviljong eller mindre byggnad.
3. Tillverkning, sammanfogning och presentation
Produktion i full skala i samarbete med industri. Studion kulminerar i en publik utställning av en eller flera projekt i full skala.
Ytterligare innehåll anpassas till varje års brief, material och tillverkningsprocess.

Organisation

Fas 1 behandlar mjukvara och tillverkningsdemonstrationer, materialstudier och föregångsstudier. Fas 1 och 2 innehåller genomgångar på veckobasis, handledning samt studiebesök och gästföreläsningar från industripartners och forskare. Arbetet i fas 1 och 2 genomförs i grupper om 3-4 studenter, medan arbete i fas 3 sker genom att hela studion arbetar som en grupp.

Litteratur

Meddelas i varje kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentens arbete I fas 1 och 2 presenteras och utvärderas i enlighet med inlämningskrav i kritik med inbjudna gäster. Arbete i fas 1 och 2 betygsätts, medan arbete i fas 3 betygsätts godkänt / ej godkänt. Minst 80% aktiv närvaro på föreläsningar, genomgångar, demonstrationer, och studiebesök krävs för att få godkänt på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.