Kursplan för Samhällsplanering

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTown and country planning
 • KurskodARK325
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46122
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt, del A 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp
  0208 Projekt, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Minst 45 hp från arkitekturkurser och gestaltningsprojekt i årskurs AT1 - AT3, eller motsvarande.

   Syfte

   Kursens syfte är att ge arkitektstuderande grundkunskaper om stads- och samhällsplanering. Stadsplanering är en komplex uppgift; byggnader, gator, gångvägar, torg, lekplatser, parkering, grönstruktur och en mängd andra funktioner skall smältas samman till en konstnärligt bearbetad helhet. Stadsmiljön skall samtidigt vara säker, trygg och praktisk för många olika grupper av människor och verksamheter. Placering och orientering av byggnader får, liksom förhållanden i kringmiljön, också konsekvenser för innemiljön. Ljusförhållanden och buller är två sådana viktiga kvaliteter för det privata livet som måste beaktas i planarbetet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt. Göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt. Presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt. Tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar. Redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas. Förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft. Beskriva gestaltningsprocessen och reflektera över grunder för gjorda designval

   Innehåll

   Kursen är upplagd kring ett planområde inom vilket en individuell projektuppgift - en stadsplan - skall genomföras. För att sätta in planområdet i sitt sammanhang genomförs som gruppuppgift en stadsstudie. Kursen innehåller följande huvudmoment: - Stadsbyggnadsprinciper - Struktur - Funktion - Gestaltning - Brukares och intressenters behov och krav - Beaktande av lokalt klimat -Planeringsprocessen - Laga karta teknik - Åskådlig planredovisning

   Organisation

   Kursen är organiserad som ett designprojekt med en uppgift som skall lösas individuellt och en uppgift som skall lösas i grupp. Som stöd ges föreläsningar och genomförs övningar/laborationer. Vissa av föreläsningarna är orienterande och/eller perspektivförmedlande. De flesta föreläsningarna har dock en direkt koppling till den individuella projektuppgiften.

   Litteratur

   Boken om detaljplan och områdesbestämmelser - 2002 års revidering. Boverket. UteKlimat - Mauritz Glaumann & Margitta Nord - eller motsvarande Förteckning över ytterligare litteratur delas ut vid kursstart samt delas ut/anvisas av lärare i anslutning till varje övning/laboration. Referenslitteratur Realistisk Byanalys. (Ellefsen & Tvilde). Läggs ut på kurshemsidan. Public Places - Urban Spaces. The Dimensions of Urban Design (Carmona et al 2003). Utdrag kapitel 4 - 9 läggs ut på kurshemsidan. Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, som finns att ladda ned från Boverkets hemsida. Boverkets Byggregler (BBR), som finns att ladda ned från Boverkets hemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen är uppbyggd kring ett designprojekt och examineras dels genom en aktiv process, dels genom presenterade och i dialog kommunicerade resultat. Till processen hör aktiv närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och genomgångar/kritiker, samt en reflexion över arbetsprocessen. Till resultatet hör ett i tid och i efterfrågat format redovisat förslag, en väl genomförd inläsning och kritik av kurskamraters förslag samt en väl genomförd redovisning och ett reflekterande försvar av eget förslag.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.