Kursplan för Arkitektur och optimerade strukturer

Kursplan fastställd 2024-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture and optimized structures
 • KurskodARK297
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 6 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 30 hp gestaltningsprojekt från huvudområdet Arkitektur och teknik, eller motsvarande.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga till självständig arkitektonisk utformning innefattande rumslig gestaltning i samspel med en materialeffektiv bärande struktur. I det ingår att kunna identifiera och bearbeta gestaltningsmässiga frågeställningar, utveckla förmåga till inlevelse i växelspelet mellan människan och den rumsliga utformningen samt att kunna utvärdera sitt arbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Uppvisa ett förslag till ett komplext byggnadsverk i ett stads- eller landskapsrum med fokus på hur materialens och den bärande strukturens egenskaper ger rum och form.
Genom förslaget ska studenten kunna:
- Uppvisa förmåga att utveckla strukturella och rumsliga koncept i olika representationsformer.
- Uppvisa förmåga att dokumentera en utforskande och kritiskt reflekterande arbetsprocess.
- Uppvisa förmåga att kunna utvärdera sitt arbete efter givna kriterier.

Innehåll

Uppgiften i kursen är att i ett givet stads- eller landskapsrum gestalta ett komplext byggnadsverk där rum och en materialoptimerad bärande struktur organiseras till ändamålsenlig och uttrycksfull arkitektur. I utformningsprocessen ingår att relatera till en repertoar av tidigare och samtida byggnadsverk där rum och volym samspelar med optimala bärande strukturer, Uppgiften utvecklas genom arbetsmodeller och skisser med stöd av analyser av såväl krafter och spänningsfördelningar som av människors rörelser och upplevelser i det successivt utvecklade byggnadsverket. I uppgiften ingår reflexioner över utformningsinriktningar som väljs ut och som väljs bort under utformningsprocessen.

Organisation

Inledande studier av uppgiftens förutsättningar bedrivs i grupp medan utformningen av ett byggnadsverk genomförs individuellt. Flera formativa kritiker stöder utformningsprocessen. Även slutkritiken är formativ och följs av justering av förslaget och presentation till studentens projektportfölj.

Litteratur

Litteratur anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt betyg krävs godkänd portföljinlämning, aktivt deltagande i formativa kritiker, reflekterande processbeskrivning och utvärdering av förslaget.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.