Kursplan för Rum för hälsa, boende och arbete 3: Vårdens arkitektur

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFuture visions for healthcare, housing and work 3: Healthcare architecture
 • KurskodARK263
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05116
 • Max antal deltagare34
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp13 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Engelska

Syfte

Design för vård är ett av de mest komplexa och därmed mest utmanande arkitekturuppdrag som finns. Man måste kunna hantera intrikata designuppgifter där många och ofta motstridiga parametrar måste prioriteras och avvägas med många intressenter inblandade. I denna process skall man skapa en högkvalitativ arkitektur, där en god patientmiljö samordnas med krav på högklassiga arbetsförhållanden, tillräckligt utrymme för behandling, vårdlogistik, design av avancerade tekniska system osv.
Idag finns en ny medvetenhet om den centrala betydelsen av arkitektur som del av en god läkande miljö. Byggnaden själv har visat sig befrämja hälsa, minska tiden för behandling, reducera medicinering och medverka till att minska den upplevda stressen hos patienter, deras familjer och den personal som vårdar dem. Detta öppnar nya möjligheter för arkitektur att vara en viktig del av den läkande processen, i stället för att bara leverera en funktionell struktur med plats för läkning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall uppnå generell kunskap om och förmåga till att designa storskaliga, komplexa och hållbara byggnader (vård), integrerade i den omgivande miljön och stadslandskapet.
Kunskap och förståelse
- Förstå teorier och historia om vårdens arkitektur som del av den professionella, kulturella och samhälleliga kontexten.
Förmåga och skicklighet
- Designa vårdarkitektur som stöder hållbar utveckling ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel.
- Arbeta med komplex programskrivning med en kombination av vård, patienterfarenhet, arbetsmiljö, logistik och arkitektoniskt systemtänkande i växelverkan.
- Hantera en arbetsmetod för design av komplexa uppdrag.
- Praktiskt tillämpa begreppen evidensbaserad design och läkande arkitektur.
- Tillämpa begreppen "Future-proofing"- generalitet, flexibilitet och anpassbarhet
- Integrera konstruktion och principiella tekniska krav av betydelse för att uppfylla mål om hållbarhet och "future-proofing"

Innehåll

Kursplanen för Vårdstudion vid Chalmers Arkitektur grundas på en målmedveten pedagogisk vision. Den kombinerar utforskande designövningar med analytiska och systematiska metoder, litteraturstudier och strukturerade reflektioner. Studion arbetar tillsammans med beställare och användare med "verkliga" situationer och uppdrag som ingår i planeringsprocessen i ett svenskt landsting.

Varje år väljs med omsorg ett nytt tillämpningsprojekt. Ett typiskt projekt kan vara en sjukhustomt, en ny byggnad eller vårdenhet med en betydande skala och komplexitetsnivå, en verklig utmaning. Vi kommer in i ett skede när programmet ännu är öppet och vi kan utnyttja beställares och andra intressenters engagemang och intresse. På så sätt har studenternas projekt en möjlighet att påverka uppdragsgivarens process, då tillfällen ges att presentera förslag för en bred grupp av personer och aktörer.

Den professionella möjligheten att skapa högkvalitativ vårdarkitektur har utvecklats mycket positivt under det senaste årtiondet. Efter år av låg aktivitet har Sverige idag gått in i en period av nya satsningar på vårdanläggningar. För det första så förändras vården snabbt på grund av ny utveckling inom medicin, teknologi, sjukvård, rehabilitering och förändrad efterfrågan. För det andra så är en stor del av befintliga svenska sjukhusbyggnader föråldrade och svåra att anpassa till nya krav. Samhället måste ställa höga krav på kvalitet och kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser. Vårdbyggandets arkitektur ses idag som en viktig faktor för att nå dessa mål. Denna våg av nybyggande ger stora möjligheter att skapa ett nytt bestånd av högkvalitativa vårdbyggnader. Marknaden efterfrågar därför arkitekter med intresse och kunnighet inom vårdområdet.

På sjukhus (och byggnader för kontor, universitet osv.) ställs krav att vara generella och flexibla, alltså att vara "future-proofed" eller anpassbara till en kontinuerlig förändring. Denna kvalitet skiljer sig från byggnader med mindre sammansatta funktioner som museer, grannskapscentra, bostadshus osv. I sjukhusdesign är vidare skalan och programmet omfattande. Vårdarkitektur är ytterligare komplicerad genom förändringshastigheten och traditionen med samverkan vid planering av vårdanläggningar i Sverige. Nya former av samarbete i mångprofessionella designprocesser utvecklas snabbt. En utmaning för arkitekter är därför användningen av dynamiska metoder för ännu okända och varierande mål i planeringen.

Organisation

Det övergripande pedagogiska förhållningssättet i Vårdstudion är att se arkitektens designarbete och lärande som modellbygge och reflektion i och om handlingen. Utifrån detta synsätt har tre metodstrategier utvecklats som modell för lärande i design i Vårdstudion:

1. Lärande i design som reflektion i/om handling
2. Design i samverkan för att befrämja nytänkande och lagarbete
3. Förenkling av komplexiteten genom att avgränsa perspektivet

Studion organiseras i etapper med avsikt att genomföra en tydlig och produktiv designprocess. För att förstå och samordna den komplexa uppgiften är arbetssättet designdrivet. I designarbetet invävs studiebesök, föreläsningar eller litteraturseminarier som tematiska inslag. Mellan olika teman läggs kortare tillfällen för reflektion/värdering/kontroll. Avsikten med dessa är att säkra inflödet av andra färdigheter och frågeställningar, så som kritisk reflektion, teori och teknik i designarbetet. För att stimulera den konceptuella nivån är det viktigt att arbeta växelverkande och undersökande med programmet. Här lutar vi oss mot de parallella temadiskussionerna och blir inspirerade av olika metoder i övningarna.

Forskning är en viktig motor i den framtida utvecklingen av vårdarkitektur. I studion beaktar vi det genom att låta forskning integreras med pedagogiken i undervisningen. Studenterna kommer att möta pågående forskningsprojekt vid Centrum för vårdens arkitektur på olika sätt, till exempel genom att arbeta med forskningsproblem eller bli engagerad i att utveckla material och metoder, men också genom att arbeta med mer visionära idéer för framtidsinriktad, drivande forskning. På så sätt tränas studenterna både i praktiskt relevant problemorienterat tillvägagångssätt och avancerat designtänkande.

Litteratur

The Architecture of Hospitals. Coor Wagenaar (ed), NAi booksellers,Rotterdam, 2007.
The Power of Architecture - Towards Better Hospital Buildings, Hennu Kjisic, Studies in Architecture 2009/41 Public Building Design
Roger S. Ulrich, et al. A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design, HERD Vol. 1, No. 3 SPRING 2008
Investing in Hospitals of the Future (2009), The European Observatory on Health Systems and Policies.
Project Programme New Karolinska Solna (2008) - Stockholms Läns landsting
Ryd, N. (2003) Exploring Construction Briefing, from Document to Process, doctoral dissertation, Department of Space and Processes, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
Fröst, P. (2004), Designdialoger i tidiga skeden, PhD diss, Chalmers pp21 -58


Examination inklusive obligatoriska moment

Värdering och omdöme omfattar ett projekt i studieportföljen, med beskrivning och argumentation. En kort visualiserad framställning krävs som komplement till arkitekturförslaget. Syftet är att presentera och reflektera över lärandeprocessen i studioarbetet, övningar, teman och forskning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.