Kursplan för Designsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign systems
 • KurskodARK177
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17118
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet eller Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör), eller kandidatexamen i Teknisk design eller Design, eller Kulturgeografi med inriktning mot planering.

Syfte

Vid arbete med hållbar stadsutveckling, hållbart byggande eller hållbar design måste ett antal parametrar integreras till en helhet. Men innehåll, funktioner och ömsesidiga beroenden hos urbana landskap, bebyggelsemiljöer och artefakter, oberoende av storlek, blir alltmer komplexa och svåra att greppa. De kan ses som en blandning av hårdvara (fysisk materia), mjukvara (kontroll och informationsflöden), orgware (regler och administration), finware (kostnader och finansiering), ecoware (miljöfrågor), shareware (det gemensamma, samverkan och generositet), och andra företeelser inte minst form, attityd, upplevelse av plats, rum osv. Trots att systemtänkande borde vara en inneboende del i hållbar design, lyfts det sällan fram eller används som ett specifikt verktyg i designprocessen. Det kan vara lämpligt att undersöka och förbättra denna färdighet och utforska verktyg som kan hjälpa oss att hantera komplexiteten i de utmaningar inom design som vi har framför oss. Satsningen på systemtänkande, kartläggning och analys inom designprocessen är ett växande praktik­ och forskningsområde runt om i världen. Kursen kommer därför att närma sig systemtänkandets värld på ett utforskande sätt. Ytterst är syftet att avtäcka, undersöka, diskutera och utveckla system i design och vice versa. Kursen ger möjligheter att undersöka system och möjligheten att utveckla tankeprocessen, bygga förståelse, stödja dialog likaväl som att uppenbara, förstå, undersöka och förklara det ömsesidiga beroendet mellan olika aspekter i program, situation eller designlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1) Förklara systemtänkande och dess relevans för design, arkitektur och planering.
2) Förstå några perspektiv på systemtänkande relevanta för uppgifter inom design, arkitektur och planering.
3) Strukturera, utmana, och visa kunskap (eller brist på sådan) genom systemanalytiskt tänkande kring ett designproblems sammansatta beroenden.
4) Översiktligt analysera och syntetisera komplex kunskap genom att använda systemanalytiskt tänkande, dvs. genom att kombinera och integrera olika systems tillvägagångssätt för att identifiera avgörande punkter för en positiv förändring.
5) Översätta denna analys och syntes till designkriterier och konceptuella designförslag med användning av systemanalytiskt tänkande för att kommunicera och motivera.

Innehåll

Läroplan
­ Teori och metoder inom analytiskt systemtänkande presenteras i föreläsningar, filmer och litteratur, samt i övningar.
­ Den obligatoriska litteraturen diskuteras på ett seminarium.
­ En uppgift ingår där innehållet i föreläsningar, litteratur och övningar utvecklas i förhållande till design.
­ Under kursen skall studenterna skriva sina reflektioner (Uppgift 2) om vad de mött i kursen och sammanfatta dessa tankar i en 3­4­sidig essä, där analytiskt systemtänkande i designprocessen diskuteras.

Organisation

Tre sammanlänkade uppgifter löper genom hela kursen, där en liten men komplex designuppgift behandlas genom att tillämpa systemanalytiskt tänkande i beskrivning, analys och syntes. Uppgifterna genomförs i små grupper (3­4 studenter). En tredje inlämning fokuserar på litteraturstudier och individuell reflektion. Kursen består av tre delar: Del 1 Grunderna består av inledande föreläsningar, filmer, föreläsningar och övningar. Uppgift 1 fokuserar på den grundläggande terminologin och två specifika typer av systemanalytiskt tänkande: Giga Mapping och Systems Dynamics. Du börjar med att undersöka hur systemtänkande kan vara användbart i analys och förberedande designarbete, med fokus på att strukturera information, kunskap och relationer med systemdiagram och illustrationer. En liten men komplex designuppgift presenteras där du använder de två metoderna för att beskriva och analysera nuvarande situation och utför en skiss till en eller flera framtida situationer. Del 2 Designsystem går handlar om komplexitet, svårartade problem och osäkerhet i designarbetet. Också här kommer du att delta i föreläsningar och övningar, exempelvis med fokus på ömsesidiga beroenden, scenarier, punkter med hävstångseffekt (leverage points), biomimicry, designkriterier och resiliens. Detta och färdigheter från del 1 ger underlag för det fortsatta arbetet med uppgift 1, genomfört som grupparbete. Du fortsätter arbeta på designuppgiften som påbörjades i del 1, men här ligger fokus på att identifiera tillfällena för att ingripa i komplexa system; de hävstångspunkter där designarbete kan bli som mest effektivt för att uppnå önskade resultat. Uppgiften är då att definiera nödvändiga designkriterier eller designstrategier för att överföra dessa hävstångspunkter till faktisk verklighet. Resultatet blir ett konceptuellt skissförslag till design av någon form av byggd miljö eller intervention, men med fortsatt fokus på hur det kan fungera optimalt som ett komplext designsystem. Del 3 Litteraturseminarium och individuell reflektion, där Uppgift 2 genomförs individuellt, stödd av litteraturen, litteraturseminariet och en diskussion i grupp. Du uppmuntras och får tid till att börja arbetet med essän redan från början av kursen. Reflektionen skall diskutera utmaningarna inom systemtänkande, dess förhållande till design och din erfarenhet och personliga tankar kring detta.

Litteratur

Obligatorisk litteratur diskuteras på ett litteraturseminarium

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt i kursen fordras: 80% närvaro på föreläsningar, övningar och filmer. Litteraturseminariet och presentationer/tvärktitik är undantagna och måste kompenseras vid utebliven närvaro.
Aktivt deltagande i övningar, litteraturseminarium och grupparbete. Godkända uppgifter enligt kursens mål och presentationskrav. Presentera alla uppgifter som krävs i kursen. Uppgifter som inte lämnats in i rätt tid kan inte få högre betyg än 3 (några få undantag kan göras; kontakta oss vid extrema händelser som kan berättiga frånvaron). Kriterier för betygsättning (3,4 eller 5) finns i dokumentet om värdering och betyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-10-29: Examinator Examinator ändrat från Jaan-Henrik Kain (kain) till Meta Berghauser Pont (meta) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2021-10-21: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 32 till 25 av PA
   [Kurstillfälle 1]