Kursplan för Social-ekologisk stadsbyggnad

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSocial-ecological urbanism
 • KurskodARK142
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05122
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp9,5 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp13 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att (1) stärka elevernas förståelse av hur stadsform och stadens fysiska struktur ger ramar och skapar förutsättningar för hållbar stadsutveckling kopplad till sociala, ekonomiska och ekologiska processer och (2) tillämpa detta aktivt i ett design projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

1. Studenten ska kunna visa en omfattande kunskap om urban morfologi och landskap ekologi och de centrala teorierna och metoderna som används för att bättre förstå stadens inbyggda fysiska logik och dess inverkan på sociala, ekonomiska och ekologiska processer.
Kurskomponent: Litteraturseminarier och workshops
Examinationsform: skriftliga inlämningsrapporter relaterade till workshops och aktiv litteraturanvändning i kursens slutrapport

2. Studenten ska kunna tillämpa de metoder och teorier som är centrala för kursen i en designuppgift där designalternativen stöds av forskning och rumslig analys.
Kurskomponent: Designprojekt
Examinationsform: Skriftlig slutrapport och muntlig presentation.


Färdigheter

1. Studenten ska kunna använda GIS och PST-programvara för att analysera städer och stadsdelar enligt de teorier och metoder som är centrala för denna kurs.
Kurskomponent: GIS-laboratorier
Examinationsform: Närvaro på laborationer (annars skriftlig rapport)

2. Studenten ska kunna tillämpa de metoder och teorier som är centrala för kursen i förenklade designuppgifter.
Kurskomponent: Workshops och Design projekt
Examinationsform: workshoprapporter och slutrapport (skriftliga)

3. Studenten ska kunna underbygga sina val bland designalternativen med stöd av de metoder och teorier som är centrala för kursen.
Kurskomponent: Workshops, Litteratur seminarier and Design projekt
Examinationsform: workshoprapporter och slutrapport (skriftliga)

4. Studenten ska kunna kommunicera resultat övertygande i text, ritningar och kartor.
Kurskomponent: alla
Examinationsform: Skriftlig slutrapport, affischer till utställning och muntlig presentation

Innehåll

Teorier och metoder i urban morfologi, landskap ekologi och rumslig analys kommer att introduceras, särskilt nätverksanalyser (genom Space Syntax) och täthetsanalys (genom Spacematrix). Efter kursen ska studenterna ha grundläggande kunskaper om urban morfologi och landskap ekologi. De ska kunna diskutera och analysera texter och planritningar, använda analysverktygen och tillämpa kunskapen aktivt i ett designprojekt. Designprojektet är uppdelat i två delar med inriktning på två skalnivåer av stadsutveckling. Under den första halvan av terminen arbetar studenter i team på en övergripande plan (som omfattar flera stadsdelar) och under andra delen fortsätter de individuellt med detaljplaner på grannskapsnivå.

Organisation

Studion är organiserad kring en serie workshops, GIS-laborationer, föreläsningar, litteraturseminarier - och designstudio. Workshops ger utrymme för experiment, föreläsningar överför kunskap och inspirerar, GIS-laborationer ger tekniskt kunskap i hur man utför avancerade rumsliga analyser, litteraturseminarier fördjupa din förståelse och kritisk lösning av kursens centrala teorier och metoder, och designprojektet syntetiserar allt detta.
 • GIS-laboratorier. Användningen av kvantitativa GIS-data (Geographic Information System) är centralt för arbetet i studion och färdigheterna lärs under GIS-laboratorierna. Programvara är tillgängliga för alla och handledning ges. Examinationsform: Närvaro på laborationer (annars skriftlig rapport)
 • Workshops. Under workshops tillämpas den avancerade rumsliga analysen och teoretisk kunskap i enkla designproblem som ger studenterna möjlighet att snabbt genomgå en "design loop" för att analysera, utforma alternativ och utvärdera effekter. Examinationsform: workshop-rapporter (skriftliga)
 • Litteraturseminarier. Centrala teorier som behandlar relationen mellan stadsform och stadsliv diskuteras baserat på lösning av ett urval av relevanta papers och bokkapitel. Examinationsform: muntlig presentation och aktiv litteraturanvändning i kursens slutrapport
 • Designprojekt. De färdigheter som lärs under GIS-laboratorierna och workshops och kunskapen i litteraturseminarierna kommer att syntetiseras och tillämpas. Designprojekt presenteras i ritningar, texter och muntliga presentationer vid kritiktillfällena.
  Examinationsform: Skriftlig slutrapport, affischer till utställning och muntlig presentation
 • Föreläsningar. Under hela terminen planeras en serie föreläsningar av experter fr¿n Chalmers, men även från andra universitet och stadsbyggnadspraktiken. Föreläsningarna stödjer de andra kursdelarna.

Litteratur

Alberti, M (2008) Advances in Urban Ecology: Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems. Springer-Verlag.
Berghauser Pont, M. and P. Haupt, 2010, Spacematrix. Space, density and urban form, NAi Publishers.
Dramstad, W, J Olsson, R Forman (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning, Island Press.
Harvey, D, (2006) "Space as Keyword", in, D. Harvey, Spaces of Global Capitalism - Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Verso, Londres, pp. 119-148.
Hillier, B (1996) Space is the machine: a configurational theory of architecture. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Hillier, B., Hanson, J (1984), Social Logic of Space. Cambridge University Press, Cambridge.
Martin, Leslie & Lionel March, 1972, "The grid as generator", in, L. Martin & L. March, Urban space and structures, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Oliveira, V. (2016) Urban morphology: an introduction to the study of the physical form of cities, The Urban Book Series, Springer, Switzerland.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg är ett vägt genomsnitt av följande aspekter:
 1. Resultat: resultatet av arbetet för varje kurs moment och det totala resultatet. De separata moment som beaktas är: workshops och rapportering, GIS-laborationer (närvarande), föreläsningar (närvarande), litteraturseminarier (presentation, muntlig och skriftlig) - och designstudio (Skriftlig slutrapport, affischer till utställning och muntlig presentation).
 2. Kommunikation och presentation, inklusive muntlig presentation, studiobok och utställning.
 3. Process: hur processen, pågående arbete, har utförts.
 4. Progression: hur mycket du har utvecklats under terminen.
 5. Närvaro: Obligatorisk närvaro, mindre 70% närvaro drar ner dina betyg i alla bedömningskriterier.
 6. Attityd: i studion, mot arbetet, medstudenter och handledare.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 18 till 20 av UBS
   [Kurstillfälle 1]