Kursplan för Stadsbostaden

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHousing in an urban context
 • KurskodARK063
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 10 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Projekt, del A 7 hp
Betygsskala: UG
7 hp
  0211 Laboration, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0311 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp
   Betygsskala: UG
   1,5 hp
    0411 Projekt, del D 3 hp
    Betygsskala: UG
    3 hp
     0511 Inlämningsuppgift, del E 2 hp
     Betygsskala: UG
     2 hp

      I program

      Examinator

      Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

      Behörighet

      Grundläggande behörighet för grundnivå
      Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

      Särskild behörighet

      Samma behörighet som det kursägande programmet.
      Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

      Kursspecifika förkunskaper

      Minst 40 hp i årskurs A1 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

      Syfte

      Kursblocket ska utveckla förmågan att reflektera över lärandet genom att planera och genomföra ett projekt.
       
      Kursblocket syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och insikter om stadsbostadens arkitektur, dess historia och utveckling, dess funktioner, typer ekonomiska förutsättningar samt regelverk. Kursen ska ge färdighet och kunskap i bostadsgestaltning samt flerbostadshusets stomprinciper och byggnadstekniska detaljer. Kursen ska utveckla och träna detaljritning och ritnings-redovisning. Kursen ska utveckla kunskaper om byggnadsfysik och färdigheter i att utföra energibalansberäkningar. Kursen ska träna färdigheter i 3D-modellering med koppling till BIM.

      Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

      Moment: Projekt (7,0 hp)
      Utveckla förmåga att relatera till olika hus- och lägenhetstyper.
      Utveckla förmåga att gestalta bostäder med insikt om estetiska och funktionella värden avseende hustyper, rumsgestaltning samt material och detaljer.
      Utveckla förmåga att gestalta bostäder som medger användbarhet och långsiktig hållbarhet för en mångfald av hushåll.   
      Visa förtrogenhet med myndigheternas regelverk och normer vid gestaltning av bostaden.
      Förståelse för boendekostnader i nyproducerade bostäder.

      Förståelse för yrkesetiska aspekter på bostadsplanering.

      Moment: Form och teknik - Byggnad och detaljer (Del B 1,5 hp)
      Uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan bärande struktur och byggnadens rumsorganisation har undersökts.
      Redovisa ritningar av kritiska detaljer som möten mellan vägg - mark, vägg - dörr/fönster, vägg - tak.
      Med stöd av en principsektion samt detalj/er beskriva och förklara klimatskalets uppbyggnad och funktion.

      Moment: Form och teknik - Klimatskal och innemiljö (Del C 1,5 hp)
      Redovisa och reflektera över energibalansen för ett flerbostadshus.
      Utforma en byggnad där system för energieffektivt byggande har tillämpats, framför allt med fokus på klimatskalet.
      Redogöra för grundläggande principer för installationssystem i ett flerbostadshus (värme, ventilation).

      Moment: Modellera i dator, arbetsmetoder och verktyg (3,0 hp)
      Bygga digitala 3D-modeller, som BIM-modeller eller geometrier.
      Visualisera den byggda 3D-modellen.
      Använda ritningsspråket för att kommunicera arkitektur.
      Använda digitala verktyg för att upprätta ritningar på planer, elevationer och detaljer enligt branschstandard.
      Kunna beskriva datorverktygets inverkan på sin egen skapandeprocess.
      Kunna diskutera om digitaliseringens påverkan på utbildning och arbetsliv.


      Moment: Nutida arkitektur - historia teori och nutida tendenser
(2,0 hp)
      Referera till nutida arkitekturs idéer i teori, historia och praxis.
      Reflektera över teoriers tillämpning i bland annat bostadsprojekt.
      Använda en repertoar av förebilder i bland annat bostadsprojekt.
      Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form.
      Relatera till frågor om jämställdhet utifrån bostadsämnet.      Innehåll

      I en konkret gestaltningsuppgift - ett flerbostadshus - undersöks och tränas - de teoretiska perspektiv som förmedlas genom litteratur, föreläsningar och dagskisser. Övningsuppgiften utgår från en given plats där byggande är aktuellt. Studenternas verktyg är skissarbete och modellbyggande med och utan datorstöd. Centrala aspekter är: Bostadsrummet - inne och ute - med avseende på mått, funktioner, möblering, material, detaljer, omslutenhet, generalitet och ljussättning. Bostadens rumsorganisation med avseende på rumssekvenser, rörelse, flexibilitet, axialitet samt privat, halvprivat och offentligt. Lägenhetstyper, deras kvaliteter och möjligheter samt historiska utveckling. Inomhusklimat och energianvändning. Byggnadens bärande och skyddande strukturer och deras detaljer.

      Organisation

      Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Projekt och moment samverkar kring kursens tema. Kursens överordnade uppgift är att gestalta delar av ett flerbostadshus med ett komplext innehåll, där projekt och moment integreras. Innehållet i projekt och moment delges i föreläsningar, litteratur och handledning. I projekt och moment ingår övningsuppgifter, seminarier och slutkritik. Exempel på övningsuppgifter är planskisser, energiberäkningar, analys av stomsystem, datormodellering, skrivuppgifter, detaljbearbetning etc. Arbetena görs både individuellt och i grupp.

      Litteratur

      Meddelas i samband med kursstart.

      Examination inklusive obligatoriska moment

      För betyget godkänd krävs inlämnat och godkänt projekt och medverkan vid kritiktillfällen, 80 % närvaro vid föreläsningar samt deltagande i seminarier. Vidare krävs godkända inlämnade övningsuppgifter i momenten i form av: 3D-modell, visualiserat perspektiv och ritningar med planer, sektioner och fasader. Redogörelse för val av tekniska system och detaljer som integrerats i uppgiften. Godkänd energibalans krävs. Examination sker också i form av kritik. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

      Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

      Kursplanen innehåller ändringar

      • Ändring gjord på kurstillfälle:
       • 2021-05-12: Examinator Examinator ändrat från Ola Nylander (nylander) till Anna Braide (eranna) av Viceprefekt
        [Kurstillfälle 1]