Kursplan för Arkitektur: teori och text

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: Theory and text
 • KurskodAKA084
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 12 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp12 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 90 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

Syfte

Att inom arkitekturområdet skriva en "akademisk essä" med tonvikt både på innehåll och språk och få en förtrogenhet med den akademiska seminariekulturen. Att effektivt kunna söka information samt kritiskt värdera och analysera de funna informationskällorna har blivit en allt viktigare kunskap i takt med att både informationsmängden och tillgängligheten ökat. Detta är en kunskap, som inte bara behövs under studietiden utan även i den framtida yrkesrollen. Målsättningen är att kursdeltagarna utifrån ett arkitektfokus skall få bättre förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen, få kunskap om litteratursökningsmetodik och sökteknik, få bättre kunskap att utföra informationssökningar och kritiskt granska informationen samt få kännedom om referenshantering. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Essä
- formulera en tydlig frågeställning att undersöka inom arkitekturområdet
- söka kunskap och belägg i litteratur inom arkitekturområdet och andra källor
- strukturera ett omfattande material
- komponera en intresseväckande och lättläst text inom valt arkitekturområde
- ge konstruktiv kritik på andras texter
- ta emot konstruktiv kritik och bearbeta ett material med utgångspunkt från given kritik

Innehåll

Huvuduppgiften är en skriven uppsats på ett av de teman inom arkitekturområdet som föreslagits. Uppgiften genomförs individuellt eller parvis. Varje tema definieras genom några frågeställningar, ett begränsat antal artiklar samt lista på referenser till ytterligare litteratur. Teman utvecklas och fastställs av lärarlagets handledare. Kursen bygger vidare på tidigare skrivmoment under kandidatprogrammet. Vidare ges en fördjupning i skrivandets grunder, som tillämpas i essän. I kursen redogörs för, och tillämpas grunderna i den akademiska texten, som disposition, sammanfattning, synops, retorik och referenser. Studenterna skall tillämpa det akademiska skrivandets grunder i en text inom arkitekturområdet och skriva och använda en korrekt notapparat och referenslista.
En djupare och vidare presentation ges av verktyg för informationssökning. Kursen tar upp vetenskaplig kommunikation, informationens struktur och organisation samt informationssökning. Studenterna får praktiskt tillämpa kunskaperna genom att söka information inom ett specifikt ämnesområde inom arkitektur.

Momentet informationssökning
ger förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen, samt förståelse för organisation av, och innehåll i, de verktyg för informationssökning som finns både vad det gäller bibliotekets och övriga internettjänster.
Studenterna skall använda sig av litteratursökningsmetodik, hitta nödvändig information och kritiskt kunna granska denna.

Organisation

Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Till stöd för arbetet ges föreläsningar om skrivande och arkitekturteori. Momentet Informationssökning består av en inledande presentation som tar upp systemet för vetenskaplig publicering samt av en obligatorisk övning på biblioteket där informationskällor inom olika ämnesområden, sökteknik och referensskrivning behandlas. En övningsuppgift skall inlämnas för godkännande. Momentet Textbehandling integreras i essäarbetet, med studier av litteratur analys av texter och återkommande handledning och kritik. Studenterna väljer mellan olika teman för sin uppsats. Till varje tema knyts en handledare. Seminarier, handledning och kritik sker inom varje tema. 

Litteratur

Litteratur delas ut vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktiv medverkan, bl.a. gensvar och opposition vid seminarier och slutkritik, samt godkänd uppsats. Uppsatsen bedöms med avseende på uppläggning, språklig utformning och innehåll.

Moment Informationssökning
Aktivt deltagande på övningen samt godkänd övningsuppgift

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.