Kursplan för Boendets rum

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSpace for living
 • KurskodAFT062
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 5,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt, del A 5,5 hp
Betygsskala: UG
5,5 hp
  0214 Fältövning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0314 Inlämningsuppgift, del C 3 hp
   Betygsskala: UG
   3 hp
    0414 Inlämningsuppgift, del D 2 hp
    Betygsskala: UG
    2 hp

     I program

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för grundnivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Samma behörighet som det kursägande programmet.
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     Svenska.

     Syfte

     Syftet med projektet och de tillhörande momenten är att introducera och studera samspelet mellan boende och rum, såväl inne- som uterum. En mindre byggnad ska utformas, från helhet till detalj. Projektet syftar samtidigt till att vidareutveckla kunskaper och färdigheter; rum, miljö, material, tekniska system och skissning rekapituleras, klargörs, tillämpas och utvecklas genom projektuppgiften. Begrepp och samband kring inneklimat och klimatskalets funktion introduceras. Människans aktiviteter, relationer, mått, förmågor, behov och upplevelser är centrala aspekter. Genom projektet medvetandegörs och tränas design för olika slags av funktionshinder, både genom inlevelse och iakttagande av regelverk. Genom projektet utvecklas också träningen i skissande och presentation. Samtidigt introduceras grundläggande digital tekniker för ritningsframställning och perspektiv.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     RUMS- OCH BYGGNADSGESTALTNING
     Beskriva och reflektera över egna erfarenheter och upplevelser av boende
     Beskriva estetiska värden avseende rumsgestaltning och rumssammanhang relaterat till boende
     Visa genomförda laborationer där rum och boende har undersökts med olika konstnärliga uttrycksmedel.
     Gestalta en mindre byggnad för boende, från helhet till detalj, insatt i en rumslig kontext i stad och/eller landskap.
     Beskriva samverkan mellan inne- och uterum i relation till boendet som verksamhet och funktion
     Redogöra för val av material och detaljer i förhållande till funktion och uttryck
     Referera till myndigheters krav, regelverk och gällande normer.

     BOENDET SOM AKTIVITET OCH VERKSAMHET
     Analysera och beskriva boende för olika människor
     Tolka och omsätta analysen i mål eller program för gestaltningen
     Skapa rum och rumssamband för verksamheten
     Beskriva och analysera olika slag funktionshinder relaterat till utformning av bpstäder.
     Tillämpa kunskaper relaterat till olika funktionshinder i projektuppgiften

     UTERUMMETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING
     Vara orienterad om uterummets gestaltningselement
     Förstå samspelet mellan byggnad och omgivande uterum


     FORM, TEKNIK OCH KLIMAT
     Med vedertagen terminologi beskriva en bostads inneklimat
     Redogöra för ett klimatskals funktion och ge exempel hur ett klimatskal kan vara uppbyggt
     Redovisa en principsektion samt ett urval av kritiska detaljer för byggnadens funktion och uttryck

     VISUALISERING, PRESENTATION OCH REPRESENTATION

     Kunna använda olika digitala verktyg i en designprocess för att skissa och rita ritningar enligt branschstandard.
     Kunna modellera enkla 3D-volymer digitalt.
     Redovisa en designprocess där olika tekniker, medier och verktyg (fysiska modeller, handskisser, datorritningar etc.) har använts
     Reflektera över hur olika val av tekniker, medier och verktyg har påverkat designprocessen.


     PROCESSPLANERING
     Redogöra för den egna studieprocessen före kursen
     Reflektera över den egna studieprocessen efter kursen
     Analysera lärandeprocessen i kursen
     Reflektera över tillägnade kunskaper och färdigheter

     Innehåll

     PROJEKT: Bostadshuset (5,5 hp) (del A)
     Gestaltningsuppgiften handlar om en mindre byggnad för boende och därtill kopplad ytterligare funktion. Centrala kunskapsfält är rum och rumssekvenser med hänsyn till:
     - funktioner och flexibilitet, mått, möblering och rörelser.
     - rumssamband och rumskaraktär
     - byggnadens kontext
     - byggnaden med material, husbyggnadsdetaljer och klimatskydd
     - byggnaden med inneklimat (ljus, ljud, luftkvalitet, värme)

     I gestaltningsprocessen skall studenten genomföra konstnärliga övningar för att undersöka rumsliga fenomen och få förståelse för sinnliga aspekter beroende av färg, ljus, ljud och materialitet.

     MOMENT 1: DESIGN FÖR ALLA (1,5 hp) (del B)
     I projektets gestaltningsuppgift skall tillgänglighetsaspekter utvecklas och tillämpas.

     MOMENT 2: Visualisering, presentation och representation (3,0 hp) (del C)
     Momentet behandlar skiss- och ritteknik, relaterat till projektarbetet, med användning av olika metoder - manuella och digitala - för kommunikation av projektets olika delar (plan, sektion, detalj, perspektiv mm).

     MOMENT 3: Form, teknik och klimat (2,0 hp) (del D)
     Momentet behandlar bostadens inneklimat, byggnadens klimatskal och träbyggnadsdetaljer (från idé till detalj).

     Organisation

     Kursen genomförs och leds av ett lärarlag. Momenten genomförs och studeras i samband med projektarbetet. Kursen bygger på föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, övningar, studiebesök, delredovisningar, delkritik och slutkritik.

     Litteratur

     Nylander, Ola: Svensk bostad 1850-2000, Studentlitteratur, Lund, 2013. Litteraturlista redovisas i kurs-pm.
     d Elia, Stefano: AutoCad Skolbok 2021, WITU, ISBN 978-91-87187-36-0 Lindecrantz D, Sellberg K-J, dElia S: SketchUp 2017, WITU, 978-91-87187-26-1

     Examination inklusive obligatoriska moment

     För godkänt krävs deltagande, redovisade och godkända moment samt inlämnat godkänt projekt. För föreläsningar generellt 80% närvaro. I vissa moment 100% närvaro. Examinationen sker i form av delkritik och slutkritik.

     Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

     Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.