Kursplan för Masterexamensarbete i Arkitektur

Kursplan fastställd 2023-02-08 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaster's thesis in Architecture
 • KurskodACEX35
 • Omfattning30 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 30 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 45140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Examensarbete 30 hp
Betygsskala: UG
15 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 45122
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0117 Examensarbete 30 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp15 hp15 hp0 hp0 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå

  Särskild behörighet

  Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  - Studenter i de femåriga arkitektutbildningarna skall ha uppnått minst 225 hp innan examensarbetet påbörjas.
  - Studenter som enbart läser ett masterprogram skall ha uppnått minst 45 hp inom masterprogrammet innan examensarbetet påbörjas.
  - Förutom de generella poängkraven skall för det specifika examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade. Examinator formulerar och kontrollerar sådana förkunskapskrav.

  Syfte

  Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/arkitektoniska innehållet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Lärandemålen för examensarbetet i arkitektur är baserade på lärandemålen för Masterexamen i Chalmers examensordning.

  Kunskap och förståelse
  För masterexamen skall studenten
  - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

  Färdighet och förmåga
  För masterexamen skall studenten
  - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  För masterexamen skall studenten
  - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  - visa insikt om arkitekturens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

  För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt.

  Innehåll

  Arbetsuppgiften består av ett självständigt arbete, som kan utföras individuellt eller i par. I uppgiften ingår ämnesval, problemformulering och problemavgränsning, litteraturstudier, empirisk datainsamling inklusive praktiska försök, utveckling, utarbetande av en rapport samt presentation och försvar av rapporten på ett seminarium. Rapporten skall uppfylla vissa vetenskapliga kriterier. I kursen ingår även opposition på annan grupps examensarbetesrapport.

  Organisation

  Uppstart och planering
  - Examensarbetet kan genomföras av en student eller två studenter tillsammans.
  - Studenten skall underrätta kurskoordinatorn för examensarbetet under terminen innan examensarbetet påbörjas. Koordinatorn, i samråd med institutionen och masterprogramansvariga utser en examinator och handledare.
  - Studenten utarbetar en kort skriftlig beskrivning av ämnet för arbetet som bifogas underrättelsen. Beskrivningen skall innehålla bakgrund, syfte, mål och eventuellt metod.
  - Studenten utvecklar och formulerar en projektplan som innehåller en detaljerad beskrivning av uppgiften. Projektplanen skall innehålla bakgrund, syfte, mål, metod och tidplan för fullgörande av examensarbetet. Planen lämnas till examinator för godkännande, samt till masterprogramansvarig, innan terminen påbörjats.
  - Projektplanen skall lämnas tillsammans med blankett för signering av examinator och masterprogramansvarig.
  Examinatorn ansvarar för att studenten möter generella och specifika förkunskapskrav och lärandemål för examensarbetet. Examinatorn skriver under registreringsblanketten.
  - Masterprogramansvarig kontrollerar att examensarbetet ligger inom masterprogrammets huvudområde. Om studenten är antagen till den femåriga arkitektutbildningen ska masterprogramansvarig även bedöma och godkänna att examensarbetet är relevant med avseende på teknikområde/arkitektoniskt område. Masterprogramansvarig signerar registreringsblanketten.
  - Studenten skickar in blanketten för registrering i Ladok via Chalmers utbildningssidor, Dina studier.

  Handledning
  - Under arbetets gång har studenten/erna rätt till regelbunden handledning.

  Delredovisningar och seminarier
  Examensarbetsprocessen innehåller flera seminarier och delredovisningar. Den allmänna strukturen innehåller: Ett startmöte - ett första möte med examinator och handledare, ett mitterminsseminarium, ett slutseminarium och en slutpresentation och utställning.

  Skriftlig redovisning
  - Examensarbetet skall skrivas på engelska. Om särskilda omständigheter föreligger är det möjligt att skriva på svenska.
  - Utformning av examensarbetets framsida mm skall ske enligt mall för "Framtagning av rapporter och examensarbeten" vid Chalmers. Se Chalmers utbildningssidor, Dina studier.
  - Examensarbetsrapporten skall kontrolleras mot ett plagiatverktyg.
  - Chalmers policies för offentlighet och sekretess gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten. 
  - Examensarbetsrapporten skall publiceras elektroniskt i Chalmers Open Digital Repository (ODR) Studentarbeten enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid Chalmers.
  - När två studenter utför examensarbetet tillsammans skall arbetsfördelningen tydligt framgå av examensarbetsrapporten.

  Slutseminarium och muntlig redovisning
  Vid slutseminariet bedöms examensarbetet av en jury bestående av en extern och en intern kritiker.
  - Slutseminariet inleds med att studenterna presenterar sitt arbete muntligt. Därefter följer frågor och kommentarer från juryn, svar från studenterna och diskussion.
  - Den muntliga presentationen skall utföras på engelska. Redovisningen skall ta maximalt 90 minuter i anspråk varav ungefär 2/3 av tiden bör ägnas åt opposition och diskussion.
  - Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen skall rapporten vara färdigskriven men ej publicerad. Detta för att medge att synpunkter som framkommer vid redovisningen inarbetas i rapporten.
  - Muntlig redovisning inklusive opposition skall genomföras på Chalmers. Ytterligare redovisning kan vid behov genomföras på företag. I undantagsfall, till exempel då examensarbetet genomförts utomlands, kan examinator medge undantag från kravet på muntlig redovisning, opposition och närvaro på andra redovisningar vid Chalmers.
  - Presentationen av examensarbetet skall annonseras vid den aktuella institutionen minst två veckor före presentationsdatum. Presentationen skall ske inom perioden 15 augusti till 15 juni, under normal arbetstid.
  - Ytterligare information om examensarbetets genomförande finns i dokumentet "Rules and guidelines for masters thesis work at Chalmers Architecture".

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att examensarbetet skall godkännas krävs att följande delmoment genomförts:
  - Godkänd projektplan.
  - Godkänt examensarbete.
  - Presentation av examensarbetet vid mitterminsseminarium.
  - Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid slutseminariet.
  - Godkänd opposition på ett annat masterexamensarbete vid mitterminsseminaret och närvaro vid minst fyra ytterligare presentationer.
  - Presentation av examensarbetet vid examensutställningen.
  - Inlämning av rapport, digitalt och i två utskrivna kopior. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.