Kursplan för Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kursplan fastställd 2024-01-31 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDegree project in Architecture and civil engineering
 • KurskodACEX20
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Examensarbete 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Samma behörighet som det program där kursen läses

Kursspecifika förkunskaper

Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp inom programmet. Kurser som utgör nödvändiga förkunskapskrav för det specifika examensarbetet ska vara avklarade. Examensarbetet ska godkännas av programansvarig och examinator innan arbetet påbörjas.

Syfte

Examensarbetet syftar till att studenten skall integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats i tidigare genomförda kurser inom programmet. Examensarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt samt ge träning i att självständigt formulera och lösa en mer omfattande ingenjörsmässig problemställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete,
 • med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
Färdigheter och förmågor
 • planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat examensarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
 • inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter
 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör

Innehåll

Examensarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete. Studenten väljer själv ämnesområde vanligtvis i samarbete med ett företag, myndighet, lärosäte eller organisation. För att underlätta och stödja examensarbetet ingår också inslag om informations- och kommunikationskompetens. Särskild vikt läggs vid träning i att rapportera ett eget arbete, både muntligt och genom att självständigt författa en rapport som ska vara läsvärd för en tänkt läsekrets.

Organisation

Examensarbetet genomförs enskilt eller i grupp om max två studenter. Vid fastställda tider ges handledning inom informations- och kommunikationskompetens. Projektet handleds utifrån tider överenskomna med handledaren.

Litteratur

Litteratur med relevans för examensarbetet.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att examensarbetet skall godkännas krävs följande:
 • Godkänd planeringsrapport
 • Godkänd projektrapport enligt gällande normer för vetenskaplig och teknisk rapportering
 • Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen
 • Godkänd opposition på ett annat examensarbete
 • Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.