Kursplan för Hållbar omvandling av en övergiven industribyggnad

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable transformation of a derelict industrial building
 • KurskodACE580
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17124
 • Max antal deltagare33 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen, som är en designstudio, är att studenterna ska lära sig att arbeta med hållbar omvandling av en befintlig byggnad genom att kunna omprogrammera en befintlig byggnad samt kunna integrera miljömässiga, funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter i ett gestaltningsförslag. Vidare ska studenterna kunna samarbeta över professionsgränser i gestaltningsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • beskriva och analysera grunddragen i hållbar omvandling av byggnader
 • beskriva och analysera potentialer och utmaningar med hållbar omvandling

Färdighet och förmåga

 • omprogrammera en befintlig byggnad i relation till dess omgivning och potentiella kvaliteter
 • gestalta hållbar arkitektur med utgångspunkt i en befintlig struktur
 • visualisera prestandan gällande dagsljus, energi, miljö och inomhusklimat i en byggnad
 • utforma system för bra inomhusklimat och energieffektivitet i en befintlig byggnad
 • göra lämpliga materialval i samband med miljöavtryck, byggnadsfysik och byggprocess i en befintlig struktur

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • samarbeta över professionsgränser i designprocesser

Innehåll

Det övergripande temat är hållbar omvandling och resiliens. Den valda platsen är en nedlagd industritomt i Sverige. Kursen är praktiknära och har fokus på att omvandla den befintliga byggda miljön och utveckla ett gestaltningsförslag inom ramen för en befintlig byggnad genom att programmera om, modernisera, anpassa och omvandla denna byggnad och ge den en andra chans.

Kursen fokuserar på att skapa ett gestaltningsförslag som bygger på innovativa idéer och ett kreativt rumsligt program samt på grundliga undersökningar och analyser av en befintlig byggnad, inklusive beräkningar och enkla simuleringar av dagsljus, energi, växthusgaser och global uppvärmningspotential samt analys av frågor kring vatten, livscykelkostnader etc.

I kursen lär du dig och tränar dagsljus- och energi/livscykelverktyg för dagsljusundersökningar samt gör preliminära energiberäkningar och livscykelanalys av ditt förslag. Utifrån undersökningarna och med stöd av dessa verktyg utformar du ett gestaltningsförslag med starka estetiska kvaliteter som bygger på en balans mellan det gamla och det nya. Förslaget presenteras i en grafisk och verbal kommunikation.

Organisation

Kursen börjar med att undersöka och analysera byggnaderna i förhållande till platsen och det görs ett besök på den aktuella platsen. Denna undersökning görs i dialog med lokala intressenter. I kursen ingår även workshoppar om dagsljus och energi/material/livscykelanalys. Resultatet blir programmatiska idéer för en stegvis utvecklingsprocess av byggnaderna, med fokus på bostäder.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektet kommer att diskuteras kontinuerligt och bedömas under hela gestaltningsprocessen, med en slutredovisning i slutet av kursen.

Det specifika innehållet i presentationen (innehållet i dina posters och rapport) kommer att specificeras med utgångspunkt i ditt förslag av examinator efter kursens mittseminarium i skriftlig form på Canvas.

Alla deadlines för leveranser av workshoppar, mittkritik och slutkritik är obligatoriska.

Slutleveransen är ett gestaltningsprojekt (minst 3 planscher) och en teknisk rapport som dokumenterar miljöberäkningar och data.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-01: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 30 till 33 av UBS/MPA
   [Kurstillfälle 1]