Kursplan för Hållbar byggnadsomvandling

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable building transformation
 • KurskodACE575
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17123
 • Max antal deltagare24 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Denna kurs, som är en designstudio, syftar till att utveckla dina färdigheter som arkitekt i ditt arbete med befintliga byggda miljöer kunna förlänga dess livslängd, användning och fortsatta värdeskapande. Målet är att undvika att byggnader och äldre byggda miljöer övergivs och förfaller utan att deras materiella, kulturella och historiska värden får leva vidare samtidigt som resursanvändning och avfall minskas. Kursen introducerar olika perspektiv och strategier för en fortsatt användning av en plats och dess byggnader genom bevarande, renovering, omprogrammering, adaptiv återanvändning, transformation och/eller tillägg, eller en kombination av dessa strategier.

Kursen utgår ifrån hur vi skall hantera klimat- och energikrisen samtidigt som vi strävar efter hållbar utveckling även på ett socialt och ekonomiskt plan och allas lika rättigheter till resurser och tillgång till platser. De förslag som utformas skall baseras på och motiveras av en förståelse för miljömässiga, tekniska, materiella, socioekonomiska och kulturella perspektiv på platsen och dess byggnader. Förslagen skall även motiveras i förhållande till historiska sammanhang, kulturarv och kollektiva minnen.

Kursen fokuserar på förståelsen av en specifik begränsad plats och en uppsättning byggnader, samt dess relation till omgivande naturliga, urbana och samhälleliga miljöer och politiska sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 1. Känna igen och beskriva olika arkitektoniska angreppssätt och strategier för en förlängd livslängd, användning och fortsatt värdeskapande av befintliga byggnader och miljöer.
 2. Identifiera och välja metoder för inventering och analys av befintliga byggnader och miljöer med avseende på materiella och immateriella värden.
 3. Identifiera utmaningar och möjligheter för en hållbar framtid för en specifik plats och uppsättning byggnader.

Färdighet och förmåga

 1. Välja och använda metoder för att beskriva och analysera en plats och dess byggnader utifrån olika användares perspektiv och i förhållande till materiella och immateriella värden.
 2. Söka upp, identifiera och välja arkitekturreferenser och skrivna referenser inom policy och forskning för att formulera ett teoretiskt ramverk som skall användas som utgångspunkt och motivation för utveckling av koncept och projekt i kursen.
 3. Formulera en skriven vision och strategi för den fortsatta användningen av en plats och dess byggnad(er) med referenser till institutionella ramverk, vetenskaplig litteratur och arkitekturreferenser.
 4. Utveckla en vision och koncept för ett projekt med målet att förlänga livslängden på en plats, dess byggnader och/eller dess byggnadsdelar med målet att ta till vara på och utveckla värden samt minska resursanvändningen i produktion och bruk.
 5. Designa ett projekt som förlänger livslängden och fortsatt skapar värden för en specifik plats och dess byggnader med utgångspunkt och respekt för befintliga materiella och immateriella resurser och värden.
 6. I bild och text samt muntligt kommunicera och motivera ett föreslaget koncept och projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. Kritiskt reflektera över utmaningar och ibland motstridiga mål och intressen för den fortsatta användningen och eventuella omvandlingen av byggd miljö.
 2. Kritiskt reflektera över påverkan från ett arkitektoniskt förslag/projekt på befintliga materiella och immateriella resurser och värden.
 3. Motivera och kritiskt reflektera över en föreslagen vision, koncept och projekt för fortsatt användning av en plats och dess byggnader utifrån ett resursperspektiv, i förhållande till den pågående klimat- och energikrisen, och med hänsyn till befintliga sociala, kulturella och historiska värden.
 4. Kritiskt reflektera över arkitektens roll och arkitektens kunskap för en hållbar fortsatt användning och/eller omvandling av befintliga byggda miljöer.

Innehåll

Kursen inriktar sig på processen för att analyser förutsättningarna för att kontextualisera, konceptualisera gestalta, motivera och kommunicera ett arkitektoniskt projekt för fortsatt användning av en specifik plats och dess byggnader. Processen kommer att stödjas av kritisk-analytisk analys (litteraturstudier, seminarier, dialoger och debatter), akademiska förhållningssätt (urval, identifiering och användning av teoretiska ramar) samt träning i representation och kommunikation (modellframställning, skrivande, ritningar). Kärnan i kursen är processen som för designen framåt genom deltagande vid regelbunden handledning, inlämningar och granskningar. Under kursen kommer du att bekanta dig med och använda olika metoder som ger input till designprocessen; inventering, dokumentation, konceptualisering, analys, modellframställning och representation. Du kommer att tränas i att använda litteratur för att komponera en vision för din gestaltning och att motivera och kommunicera dina förslag.

Organisation

Kursen är på heltid och kommer att äga rum både på Chalmers och på den specifika platsen. Som student på avancerad nivå förväntas du ta ett stort ansvar för dina egna studier och framsteg. Ditt arbete kommer att stödjas av föreläsningar, seminarier, litteratur, workshops, studiebesök/resor, handledningar och genomgång. Kursen kommer att innehålla presentationer och genomgångar under kursen gång, samt slutpresentationer med inbjudna gäster. Utöver intern kompetens kommer extern expertis att tas in för särskilda handledningar. Du förväntas arbeta i grupp med andra studenter för inventering, analys och utveckling av koncept och design/projekt.

Litteratur

En lista över obligatorisk litteratur och referenslitteratur kommer att tillhandahållas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens examination omfattar handledning (även textövningar), inlämningar (både delinlämningar och slutinlämning), utvärderad kvalitet på inlämningar, aktivt deltagande vid presentationer och seminarier samt återkoppling och granskning. Närvaro och aktivt deltagande förväntas vid handledning, föreläsningar, seminarier, presentationer, genomgång och andra schemalagda aktiviteter. Frånvaro från schemalagda handledningar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter samt kortare sjukskrivningar skall ersättas med kompletterande inlämningsuppgifter.

Betygsättningen beror på kvaliteten på studenternas arbete. Misslyckades (F), bra kvalitet (3), hög kvalitet (4), mycket hög kvalitet 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.