Kursplan för Mod att bygga, arkitekter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDare to build, architects
 • KurskodACE565
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17121
 • Max antal deltagare20 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Det finns behov av integrerade och transformativa lösningar som främjar samarbete och integrerat lärande mellan discipliner som arkitektur och ingenjörskonst för att skapa en hållbar och resilient byggd miljö. För att göra detta måste silotänkandet och status quo inom byggbranschen och dess processer utmanas.

Denna kurs, som är en designstudio, genomförs i en tvärvetenskaplig praktikbaserad inlärningsmiljö med utgångspunkt i en bearbetad variant av CDIO-metodik (tänka ut, skapa, genomföra, driva och förvalta, Se innehållsavsnittet för mer information) för att förverkliga ett projekt till ett byggt resultat. Syftet är att studenterna ska utforska och utveckla nya metoder och färdigheter för kommunikation, beslutsfattande och implementering av gestaltningsidéer.

I kursen ska studenterna tillägna sig relevanta färdigheter inför kommande arbetsliv och förhoppningsvis även utmana och förbättra branschen. Studenterna tränar även sina färdigheter I att effektivt kommunicera över disciplinära gränser, att använda sina kunskaper och förmågor i ett verkligt sammanhang och att hantera byggprocessens hela komplexitet, med både tekniska och gestaltningsmässiga aspekter, med fokus på återbruk av material och cirkulärt byggande. För att detta ska skapa mervärde för lokalsamhället är det viktigt att visa hur en verklig förändring kan skapas i praktiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Nedan finns en lista på kursens lärandemål. Observera att de lärandemål som är markerade som (GEMENSAMMA) är gemensamma för både Mod att bygga, arkitekter och Mod att bygga, civilingenjör.

Kunskap och förståelse

 • Beskriva och hänvisa till olika metoder för kommunikation, beslutsfattande och implementering av hållbara och resilienta gestaltningsförslag.
 • Identifiera och förklara de olika praktiska aspekterna av en arkitektonisk gestaltning för att skapa en hållbar byggd miljö, såsom gestaltning för demontering och återvinning och cirkulär återanvändning av material;
 • Identifiera och förklara strukturen för ett projekts livscykel i förhållande till CDIO-metoden. (GEMENSAMT)

Färdighet och förmåga

 • Gestalta, utvärdera och skapa konkreta förslag och lösningar för lokal hållbar utveckling och cirkulärt byggande i ett multidisciplinärt team.
 • Tillämpa arkitektoniska designverktyg och metoder från tidigare kurser i ett verkligt projekt.
 • Visualisera och kommunicera gestaltningsförslag på ett professionellt sätt till andra studenter, kunder, intressenter och experter med olika bakgrund och i olika stadier av gestaltnings- och byggprocessen.
 • Arbeta i multidisciplinära projektteam, leda projektarbete och presentera resultat genom alla faser av CDIO-processen i projektets livscykel. (GEMENSAMT)
 • Motivera olika förslag med hänvisning till vetenskapliga och/eller erfarenhetsbaserade kunskaps- och värdebaserade argument. (GEMENSAMT)
 • Utveckla effektiva strategier och förutsättningar för effektivt lagarbete för att framgångsrikt kunna leverera ett projekt. (GEMENSAMT)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kombinera kunskap från olika discipliner och sektorer i ett arkitektoniskt gestaltningsförslag för hållbar utveckling
 • Belysa arkitektens roll och ingenjörens olika roller i planerings- och byggprocessen. (GEMENSAMT)
 • Reflektera över arkitekters och ingenjörers yrkesroll, inklusive kritiskt tänkande, yrkesetik och behoven av livslångt lärande. (GEMENSAMT)

Innehåll

Kursen bygger på verkliga samarbeten med intressenter. I kursen Mod att bygga, arkitekter drivs projekten vidare av en arbetsgrupp bestående av studenter och lärare som under våren vidareutvecklar ett gestaltningsprojekt och förbereder inför byggfasen. Slutligen genomförs byggfasen i samarbete med kursen Mod att bygga, ingenjörer, där studenter från olika discipliner implementerar gestaltningsprojektet i samarbete med lokalsamhället i en lokal kontext.

Kursen utgår från CDIO-ramverket med särskilt fokus på implementeringsfasen. De olika faserna är strukturerade enligt följande:
 • Tänka ut –vidareutveckla av befintligt projekt/initiativ/idé.

 • Skapa - Deltagarna vidareutvecklar gestaltningsprojektet och förbereder inför byggfasen, till exempel genom att ta fram material för bygglov, schemalägga och planera logistik på byggarbetsplatsen. I denna fas involveras alla parter för att garantera att projektet är genomförbart i implementeringsfasen.

 • Genomföra – I samarbete med kursen Mod att bygga, ingenjörer görs en omvärdering och eventuella modifieringar av projektet och själva uppförandet av byggnaden planeras, utförs och färdigställs. All nödvändig byggdokumentation tas fram för att åstadkomma en professionell byggprocess.

 • (Planera för att) driva och förvalta - Det färdigbyggda projektet överlämnas till intressenterna och lokalsamhället genom en presentation, en utställning av resultatet och eventuellt en invigningsceremoni. All nödvändig slutlig dokumentation av projektet tas fram och slutförs.

Organisation

Inlämningsuppgifterna kommer att beskrivas i kurs-PM och projektrapporten, som introduceras vid kursens första dag och vidare genomförs i grupper med olika arbetsuppgifter. Analys, syntes och tillämpning av kunskaper och färdigheter från tidigare kurser omarbetas här genom en samskapande process, tvärvetenskapliga och praktikbaserade workshops, handledningar, seminarier, studiebesök, gestaltningsarbete och praktiskt byggarbete i projektet.

Litteratur

Lista på obligatorisk litteratur och referenslitteratur kommer att finnas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektets arkitektoniska gestaltningskvaliteter handleds, bedöms och granskas innan byggskedet startar.

Projektet granskas och utvärderas genom olika muntliga och skriftliga uppgifter. De flesta projektuppgifter kommer att vara gruppbaserade och innehålla reflektionsuppgifter. Grupperna granskar och kritiserar varandras arbete på ett reflekterande och multidisciplinärt sätt. En avslutande skriftlig individuell reflektion och avslutning lämnas in för individuell examination.

Litteraturgenomgångar och seminarier kring transdisciplinära samarbeten mellan arkitekter och ingenjörer, etiska frågeställningar och andra komplexa utmaningar som kursen och projektet utvecklas kring ingår också i examinationen.

För att klara studion krävs följande:
 • Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar/seminarier
 • Aktivt deltagande i grupparbeten, presentationer och tvärkritik
 • Leverans av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (uppfyller kraven på innehåll och presentation av uppgifterna samt är i linje med kursens lärandemål)
 • Närvaro och aktivt deltagande i uppförandet av projektet

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-18: Examinator Examinator ändrat från Marco Adelfio (adelfio) till Joaquim Tarraso (tarraso) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]