Kursplan för Urbana prototyper

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban prototypes
 • KurskodACE465
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05115
 • Max antal deltagare29 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga att arbeta i komplexa urbana miljöer med design som integrerande verktyg och i sökandet efter hållbara urbana modeller.

Det urbana rummet är ett resultat av otaliga, överlappande lager av olika slag, alla med implikationer på sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska parametrar. Det får viktiga konsekvenser i den urbana, fysiska miljön; inom arkitektur, landskapsarkitektur och infrastruktur. För att förstå och bemöta denna komplexitet i kursen kommer studenten att arbeta med ett tvärdisciplinärt förhållningssätt i olika skalor och komplementerande discipliner.

Urbana prototyper fokuserar på utvecklandet av alternativa sätt av rumslig gestaltning. Genom en experimentell process kartläggs givna områden, genom en experimentell process av spatial översättning. Syftet med vår designmetod är att skapa prototyper, arkitektoniska system som nästan är bokstavliga manifesteringar av kartografierna. Den mest grundläggande aspekten av prototyp-skapandet är utvecklandet av omfattande och oväntade spatiala kvaliteter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Uppvisa teoretisk och kritisk förståelse av modeller och referenser för stadsbyggnad som bygger på ett tvärgående tillvägagångssätt med avseende på komplementerande discipliner.
 • Uppvisa förståelse för de olika lager som definierar det offentliga rummet och de skalor de relaterar till.
Färdighet och förmåga
 • Beskriva och analysera urbana system genom kartläggning och modellering, från utveckling av strategier till detaljplanering.
 • Designa i förhållande till komplexa sammanhang och med hänsyn till befintliga värden, krav från olika användarperspektiv och i förhållande till hållbar utveckling.
 • Använda en iterativ och spekulativ metod för att utforma ett projekt.
 • Systematiskt tillämpa kunskap om och förståelse för fysiska, tekniska och processuella principer för design.
 • Genomföra kvalificerade projekt inom urban design; självständigt, kreativt och kritiskt med lämpliga metoder och synteser.
 • Visa förmåga till lag- och samarbete i olika konstellationer.
 • Kunna kommunicera och presentera sitt eget arbete med hjälp av hela repertoaren av arkitektoniska medier och metoder samt presentera resonemang och arbetsslutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Använda kritiskt tänkande för att bedöma och konstruktivt utvärdera projekt, från första koncept till design och i förhållande till yrkesmässiga och sociala effekter.
 • Kunna tolka, ifrågasätta och utveckla givna förutsättningar utifrån uppnådda kunskaper och erfarenheter och skapa oväntade eller efterfrågade värden i förslagen.

Innehåll

Kursen fokuserar på utvecklingen av urbana strukturer och utrymmen på ett öppet och inkluderande sätt, med utgångspunkt i rumslig design bortom discipliner och typologier. Genom att utforska gränssnittet mellan byggnader, landskap och infrastrukturer i sökandet efter hybrida typologier, nya former av offentliga rum och samexistens.

Kursen främjar ett experimentellt och kreativt tillvägagångssätt för forskning genom design, baserat på en stark kunskap om fakta och sammanhang. Lärandeprocessen omfattar alla arbetsfaser av rumsdesign, från en preliminär analys, en förståelse av platsen utifrån specifika och relevanta parametrar, som kartläggs och artikuleras i avsiktliga kartografier som sen omvandlas till rumsliga strukturer genom modellering. En iterativ process som resulterar i rumsliga strategier och slutligen i utformning av urbana prototyper.

Organisation

Kursen är organiserad i två faser. Båda kombinerar grupparbete och individuellt arbete och utvecklas genom en rad uppgifter, tillsammans med föreläsningar, besök, seminarier och workshops. Alla aktiviteter är avsedda att stödja designprocessen.

Den första fasen är inriktad på kontextuell analys, både kvantitativ och kvalitativ, och leder till rumsliga förslag, genom en rad tester och designexperiment. Den andra fasen fördjupar resultatet av den första genom en mer specifik utveckling på teknisk och materiell nivå som gör det möjligt att definiera och förstå förslaget i dess olika skalor.

Designprocessen bedöms och övervakas under hela kursen, baserat på veckovisa handledningstillfällen samt delvisa utvärderingar i samband med seminarier och workshops. Kursen främjar också studenternas analytiska och kritiska förmåga genom kamratgranskningar. Kursen avslutas med slutpresentationer och en utställning.

Litteratur

En förteckning över litteratur kommer att finnas i kurs-PM och kommer att finnas tillgänglig innan kursen börjar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens examinationsform bygger på kontinuerlig bedömning genom olika kursdelar. För att klara kursen krävs ett aktivt deltagande i schemalagda aktiviteter och grupparbeten. En närvaro på minst 80 % av alla schemalagda aktiviteter förväntas, inklusive föreläsningar, besök, seminarier, handledning, pinups och presentationer. Viss frånvaro kan accepteras om det finns legitima skäl och om frånvaron meddelas i förväg. För att kompensera detta kan kompletterande uppgifter lämnas in.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-01: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 15 till 29 av UBS/MPA
   [Kurstillfälle 1]