Kursplan för Arkitektur för krissituationer och resilient design

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmergency architecture and resilient design
 • KurskodACE450
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17117
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp10 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

De stora kriser världen står inför idag och kommer att möta i framtiden, såsom till exempel klimatförändringar, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, krig och konflikter, ekologiska kriser, socioekonomisk orättvisa och folkhälsokriser, kräver en mer radikal och lyhörd strategi inom arkitektur och stadsbyggnad som går bortom hållbarhetsnormen. Genom kritisk och framtidsorienterad gestaltning såsom scenariobaserade designmetoder, kommer studenterna att undersöka hur man i krissituationer kan använda designstrategier som tar hänsyn till den byggda och den naturliga miljön såväl som deras inbördes samband. Kursen syftar till att lära studenterna att förebygga och hantera kriser genom resilienta gestaltningsmetoder som ger städer, samhällen och individer möjlighet att effektivt förbereda sig för, hantera och förutse snabba förändringar i krissituationer och akuta nödsituationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen ger studenterna innovativa och professionella färdigheter och verktyg inom området för återhämtning, anpassning och omvandling av platser till följd av eller i väntan på ekologiska, sociala och ekonomiska kriser.

Kunskap och förståelse

1. Visa en fördjupad förståelse för de metoder, tekniker och processer som krävs för att utifrån ett arkitekturperspektiv hantera pågående och framtida krissituationer.
2. Få kunskap om framtidsorienterade gestaltningsmetoder, till exempel spekulativa, fiktiva och kritiska designmetoder.
3. Visa förståelse för resiliens som ett kraftfullt verktyg för arkitekter att hantera samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska krissituationer.
4. Beskriva och visa förståelse för roller, relationer och behov som relaterar till och hanterar mänskliga (människor) och icke-mänskliga element (naturliga element såsom vatten, flora, fauna och fysiska element i den byggda miljön såsom byggnader, infrastrukturer och offentliga platser) inom resilient arkitektur och arkitektur med fokus på att hantera krissituationer.

Färdighet och förmåga

5. Utforma, analysera och/eller förverkliga arkitektoniska idéer genom framtidsorienterad och/eller reslient arkitektur för att förebygga och hantera krissituationer.
6. Använd avancerade medier (till exempel ritningar, diagram, kartläggning, AI, narrativ byggnad, collage, storyboarding, video) för att undersöka och presentera tänkbara scenarier och gestaltningsförslag.
7. Kommunicera och presentera sina förslag med lämpliga och effektiva representationssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

8. Kritiskt relatera sitt eget arbete i kursen till en större frågeställning inom arkitektur och stadsbyggnad och belysa de utmaningar som det globala samhället står inför idag och kommer att möta i framtiden. Detta tar utgångspunkt inte bara i ett hållbarhetsperspektiv, utan också, med utgångspunkt i begreppet resiliens, bortom hållbarhet.
9. Reflektera över arkitekters nya möjligheter och professionella roller för att driva förändringsprocesser i samband med krissituationer och utveckla resilient design.

Innehåll

Olika gestaltningsmetoder med fokus på arkitektur för krissituationer och resilient arkitektur kommer att belysas i föreläsningar och workshops som hjälper studenten att förstå kursens centrala begrepp. Arbetet utvecklas genom explorativa studier och designmetoder och genom ett gestaltningsprojekt av begränsad omfattning. Gestaltningsprojektet berör en aktuell fråga eller aktuell debatt inom området arkitektur och stadsbyggnad med fokus på resiliens bortom hållbarhetsnormen. Studenterna ska också kritiskt relatera sitt arbete till de större samhällsutmaningar som beskrivs i kurs-PM.

Organisation

Kursens upplägg introduceras i en introduktionsföreläsning. Lärandet i kursen fokuserar dels på den konceptuella och teoretiska ramen kring utmaningarna (krissituationer) och motsvarande resilienta gestaltningsmetoder, dels på tillämpning av koncept och utveckling av gestaltningsförslag på identifierade/skapade fallstudier. Studenterna kommer att undersöka fallstudien och tillämpa sina designmetoder för att anpassa den valda platsen genom designstrategier som syftar till att skapa en mer resilient plats. Leveranser definieras i början av kursen genom inlämningsuppgifter och genom slutgranskning. Studenterna arbetar individuellt eller i grupp.

Litteratur

Litteraturlista meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentprojekt ska presenteras muntligt enligt de krav som anges i kurs-PM, vilket även kommer att innehålla information om betygskriterier. Minst 80 % aktiv närvaro/deltagande krävs för att bli godkänd på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.