Kursplan för Arkitektur i antropocen

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture in the anthropocene
 • KurskodACE400
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05114
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
10 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla och demonstrera medvetenhet, viktiga tekniska kunskaper, färdigheter och förmågor relaterade till utformningen av en regenerativ arkitektur i den antropocena tidsåldern med potential för en positiv miljöpåverkan. Kursen är främst inriktad på gestaltningsövningar och projekt med hjälp av Studio Based Learning (SBL). Lärandet är baserat på att omvandla kunskap om vår klimatsituation till förmågor med en uppsättning av praktiska och tekniska färdigheter. Dessa är relaterade till gestaltning, simulering och arkitekturens bioklimatiska prestanda som skulle kunna tillämpas i framtida gestaltningsprojekt. Kursen ämnar förbättra tidigare kunskap och förståelse för hållbar arkitektur för att ta den ett steg längre mot en regenerativ arkitektur och mot ett positivt koldioxidavtryck. Kursen, som huvudsakligen är färdighetsbaserad och en obligatorisk kurs i MPARC- programmet, är relativt bred för att tillgodose mångfalden av gestaltningsbaserade kurser som redan ingår i programmet, men som även erbjuder studenterna färdigheter relaterade till klimatförändring, digitala verktyg som design och associativ modellering, 3D-skanning samt simulering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Kunskap och förståelse
 1. Diskutera hur projektarbetet är relevant för samtida arkitekturdiskurs och forskning relaterad till klimatförändringar.
 2. Demonstrera den iterativa designprocessen som ett projekt genomgår när det är informerat och utvecklat från idé till förverkligande, genom konsultation, forskningsresultat och rigorösa tester.
 3. Demonstrera miljöanpassning och bioklimatisk prestanda för ett designprojekt.
Färdighet och förmåga
 1. Tillämpa färdigheter och förmågor relaterade till bioklimatisk design.
 2. Placera ett designprojekt i en digital miljö med hjälp av digitala designverktyg.
 3. Kunna använda digitala metoder för analys och/eller simulering och rådgivning för att informera om aspekter av miljöanpassning och prestanda för ett designprojekt.
 4. Implementering av tekniska forskningsresultat i ett designprojekt och offentlig kommunikation och spridning av dessa.
 5. Kunna systematiskt tillämpa kunskap och förståelse för miljö-, teknik- och process principer i design.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 1. Formulera tidiga bedömningar av inbördes designprojekt relaterade till förslagets prestanda och miljöpåverkan och dess relation till samtida arkitektonisk diskurs och bästa praxis.
 2. Tolka, ifrågasätta och utveckla givna förutsättningar baserat på uppnådd kunskap och erfarenhet och briljera genom att skapa oväntade ny kunskap och designresultat.

Innehåll

Byggsektorn, som är en av de största bovarna till utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning, kommer definitivt att förändras radikalt och denna förändring kommer definitivt att ske snabbt, därför föreslår kursen en ny "Contemporary Design Challenge" årligen. Det anges i kursprogrammet som publiceras två veckor före start varje år. The Contemporary Design Challenge är ett litet designprojekt som helst bör hjälpa till att utveckla designfärdigheter och förmågor som skulle kunna tillämpas i efterföljande studioprojekt.

Kursen täcker ett brett ämne men med tonvikt på att omvandla kunskapen om ämnet till praktiska färdigheter och förmågor. Som sådan är kursen centrerad kring det tekniska och hårda kunnande som du behöver för att designa klimatsmart arkitektur. Innehållet täcker allt från klimatgrunderna, miljöpåverkan från den byggda miljön, anpassning till extrema miljö- och miljörisker, design för eftermontering och adaptiv återanvändning, drift- och hellivsenergi- och kolmodellering, livscykelanalys och cirkulär ekonomi, passiv och aktiv design principer, förtätning, biologisk mångfald, ekologi, forskning och innovation etc.

Kursen är i första hand en färdighetsbaserad kurs som implementerar Studio Based Learning (SBL) kring projektuppgifter som omvandlar allmän kunskap till specifika färdigheter och förmågor. Studenterna förväntas ta ett betydande ansvar för sina egna studier. Traditionell föreläsning i klassen är begränsad, och det mesta av demonstrations- och föreläsningsmaterial görs tillgängligt online. Tiden i klassen ägnas i första hand åt inlärningsaktiviteter och handledningar. Samarbete inom projektgrupperna och under klassrumsaktiviteter är viktigt.

Organisation


Kursen är uppdelad i tre olika faser:

1. Teknik, forskning och experiment
Teknikdemonstrationer, prejudikat- och materialstudier och textseminarier, designforskning som riktar sig till miljöanpassning och prestanda.

2. Byggnader & Material
Design, materialisering, montering och bioklimatisk prestanda av småskaligt designprojekt anpassat för ett visst klimat.

3. Sammanhang & Miljö
Att anpassa och integrera ett designprojekt i ett sammanhang och en miljö. Bedömning av dess prestanda och miljöpåverkan.

Litteratur

En uppdaterad litteraturlista är en integrerad del av årets kurs-PM beroende på vilket material och teknik som valts för året. Endast referenslitteraturen listas nedan.

Kate Franklin, Caroline Till 2018, Radical Matter: Rethinking Materials for a Sustainable Future,
Thames and Hudson Ltd

IPCC WorkGroup2 (55th Session) 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and
Vulnerability, Cambridge University Press

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentarbeten i fas 1–3 presenteras och utvärderas i genomgångar med inbjudna gäster enligt de inlämningskrav som anges i kurs-PM. Slutbetyget baseras på en illustrerad designdagbok som lämnas in i slutet av fas 3. Minst 80 % närvaro eller deltagande i föreläsningar, pin-ups, demos och besök krävs för att bli godkänd på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.