Kursplan för Färg och ljus i rumsliga sammanhang

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnColour and light in spatial contexts
 • KurskodACE355
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05134
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studenternas kunskaper om färg och ljus inom arkitektur och urban planering. Ökad förståelse för fenomen och begrepp, ger studenterna verktyg för att reflektera över designstrategier. Kursen syftar till att öka studentens förmåga att använda vetenskapliga texter som underlag för att förstå en problematik, analysera argument, formulera frågor och kunna föra en argumentation. Den kommer också att träna studenten i att på lämpligt sätt använda citat, referenser och bibliografi. Kursen är främst baserad på arkitektonisk färg- och ljusforskning. Färg- och ljusfältet är dock multidisciplinärt och för att få en djupare förståelse kommer kursen att göra nedslag inom olika forskningsdiscipliner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Visa god översiktlig förståelse för färg- och ljusteori inom området arkitektur och stadsplanering, samt i sin uppsats visar en djupare förståelse för ett avgränsat kunskapsproblem.
 • Reflektera över hur kunskap som utvecklats inom det breda forskningsfältet färg och ljus kan ha praktiska konsekvenser för designstrategier.
 • Visa kunskap om hur användning av färg och ljus i arkitektur och planering kan påverka en hållbar utveckling av den byggda miljön.
Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att beskriva och bedöma design och byggd miljös färg- och ljuskvaliteter med hänvisning till vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap.
 • Visa grundläggande färdigheter i att använda vetenskapliga texter som en bas för formulera frågeställningar, utveckla sin position, samt föra en argumentation i en akademisk text.
 • På lämpligt sätt använda citat, referenser och bibliografi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Främjaa värdet av forskning inom färg- och ljusområdet och dess tillämpningar inom arkitektur och stadsplanering.
 • Kritiskt relatera sitt eget uppsatsskrivande i kursen till större frågeställningar eller frågor inom arkitektur och stadsbyggnad.
 • Identifiera egna behov av vidareutveckling av färdigheter och kunskaper inom området färg och ljus inom arkitektur och stadsplanering.

Innehåll

 • Multidisciplinär forskningen inom om färg- och ljusområdet
 • Fenomen och begrepp
 • Planering av dagsljus och artificiellt ljus för hållbar utveckling
 • Färguppfattning, rumslig upplevelse och psykologiska effekter
 • Designstrategier inom arkitektur och stadsplanering relaterade till färg och ljus
 • Hur man skriver en akademisk uppsats

Organisation

Kursen är uppbyggd med halvdagsseminarier med föreläsningar, litteraturseminarier och praktiska workshops/fältstudier.

I kursen ingår också skrivar-workshops i grupp, samt individuell tid för artikelskrivande. Varje student kommer att skriva och lämna in en uppsats. En uppsats som utgår från texter som diskuteras på kursens seminarier eller andra rekommenderade texter.

I kursen ingår handledning av artikelskrivandet, främst görs detta i mindre handledargrupper.

Kursen avslutas med ett artikelseminarium.

Litteratur

Obligatorisk litteratur
Karin Fridell Anter & Ulf Klarén (Editors), 2017, Colour and Light: Spatial Experience, New York Routledge, 2017. Du behöver ha tillgång till boken under hela kursperioden. Den kommer att finnas på Cremona.

Den svenska versionen av boken "Färg och Ljus" från 2014, fungerar också bra att använda.

Det kommer att finnas obligatoriska texter till litteraturseminarierna, dock skiljer sig listan mellan studentgrupper beroende på val av teman. Dessa listor kommer att tillhandahållas i kursens PM.


Övrig litteratur
På Canvas kommer också att finnas referenser till annan rekommenderad litteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna måste delta aktivt i minst 80 % av seminarier, föreläsningar, workshops och gruppövningar. Kursens examination baseras på aktivt deltagande i seminarier, workshops och gruppövningar samt inlämning av en akademisk text på minst 2000 ord och max 3000 ord, komplett med referenser och litteraturförteckning. Varje studentuppsats granskas och betygsätts efter inlämning i slutet av terminen. ”HISS-kriterierna” används som grund för betygsättningen av uppsatsen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.