Kursplan för Form och teknik: tema tegel

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural technology: Theme brick
 • KurskodACE275
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 1,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45139
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 • Introduktion till form och rum, eller motsvarande
 • Form och teknik: tema trä, eller motsvarande
Kursen är en del i lärsekvensen Form och teknik och bygger vidare och fördjupar kunskap om arkitekturens material och tekniska system på olika skalor som behandlades i ovan nämnda kurser.

Syfte

Kursen är en del i en sekvens av kurser om form och teknik som ger studenten kunskaper om arkitekturens material och tekniska system på olika skalor. I kursen Ombyggnad, teknik och detaljering: tema tegel får studenterna kunskaper om bärande stomme och klimatskal i ett omvandlingsprojekt av en tegelbyggnad. En väsentlig utgångspunkt är karakteriseringen av den befintliga byggnaden och bedömning av såväl tekniska som arkitektoniska värden av material och tekniska system. På byggnadsnivå ingår att analysera och beskriva befintlig stomme och befintligt klimatskal och att förklara hur de ingrepp som omvandlingen innebär påverkar stomme och klimatskal. På detaljnivå ingår att analysera och beskriva detaljutsnitt före och efter omvandling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva hur delarna i ett omvandlingsprojekt, före och efter omvandling, är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).
 2. Beskriva ett omvandlingsprojekts inneklimat före och efter omvandling (temperatur, fukt och luftkvalitet).
 3. Beskriva och förklara olika övergripande principer/koncept för tegelbyggnaders klimatskal och grundläggande mekanismer för värme- och fukttransport samt genomföra en byggnadsfysikalisk dimensionering av en byggnadsdel före och efter omvandling.
 4. Beskriva och förklara uppbyggnaden av tegelbyggnadsteknikens byggnadsdelar och förklara de ingående delarnas olika funktioner genom ett byggsnitt och ett urval av kritiska detaljer före och efter omvandling.
 5. Beskriva materialet tegel i termer av inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, användning i konstruktion samt miljöpåverkan
 6. Reflektera över hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.

Innehåll

Kursen behandlar fyra teman: byggnadens stomsystem av tegel, dess funktioner och principer och tumregler; klimatskalets funktioner och kvalitéer som karakteriserar ett gott inneklimat; uppbyggnad av väggar och bjälklag och typdetaljer; materialkunskap med särskilt fokus på tegel (inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan). I kursen används byggda exempel på olika skalnivåer för att belysa växelspelet mellan arkitekturen, dess material och dess tekniska system. Olika representationsmedier och verktyg som introducerades i tidigare kurser (skiss, ritning, fysisk modell) används.

Organisation

I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. Examination sker genom flera presentationstillfällen med tydliga inlämningskrav som meddelas vid kursstart. Utöver projektarbete består kursen av föreläsningar, designlaborationer och seminarier. Föreläsningarna introducerar studenterna till de fyra teman i kursen: stomsystem, inneklimat och klimatskal, detalj och material. Designlaborationer är explorativa där studenten ska få undersöka ett nytt ämne, skissa och analysera olika möjligheter/kombinationer i en enkel uppsättning för att sedan ta kunskaper och färdigheter till de mer komplexa designprojekten. Seminarier syftar till att ge studenterna en möjlighet till reflektion av både andras och sitt eget arbete. Kursen genomförs fristående men söker i tillämpade delar samverkan med det parallella designprojektet. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som samlas i studenternas portfolio.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Godkänd inlämningsuppgift(er) som motsvarar 4,5 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 6
 • Aktivt deltagande i kursen
Inlämningskrav och obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.