Kursplan för Byggnaden i förändring

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding conversion and adaptation
 • KurskodACE270
 • Omfattning10,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp,Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0323 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 • Introduktion till form och rum, eller motsvarande
 • Byggnadens rum, eller motsvarande
 • Bostadens rum, eller motsvarande
Kursen är en del i lärsekvensen Design och bygger vidare och fördjupar kunskap om formlära, formspråk och rumsgestaltning som behandlades i ovan nämnda kurser.

Syfte

Kursen är en del i en sekvens av designkurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera projekt på olika skalor och skapa långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning. Kursen Byggnaden i förändring ger studenterna en introduktion till gestaltning utifrån befintligt byggnadsbestånd med syfte att effektivt använda materiella resurser. Under kursen undersöker studenterna befintliga byggnadens värden och potential utifrån dess tekniska egenskaper, materiella och rumsliga kvaliteter samt kulturella och sociala värden. Gestaltningsprojektet inleds med platsanalys, analys av befintliga ritningar, karaktärisering av den befintliga byggnaden samt uppmätningar på plats. Utifrån detta undersöks kopplingen mellan ritningar av skilda karaktär och den byggda verkligheten. I kursen undersöks byggnadsteknikens och materialens förutsättningar, där huvudfokus ligger på tegel som byggmaterial. Vidare får studenter grundläggande kunskap om byggnadernas och materialens miljöpåverkan. Kursen bygger vidare på kunskap kring gestaltnings- och representationsmedier och verktyg som introducerats i tidigare kurser, men nu med fokus på analoga och digitala verktyg för att göra uppmätningar på plats och ta fram relevanta och tillförlitliga ritunderlag och modeller. Detta används sedan för att stödja de kreativa, utforskande och experimentella momenten av designprocessen genom en kombination av analoga och digitala verktyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva olika typer/metoder av transformation såsom omvandling, konservering, ombyggnad och tillbyggnad genom analys av referensprojekt.
 2. Göra avvägningar mellan ombyggnad, återbruk, återvinning och deponi av hela eller delar av byggnaden kopplad till både användningen av naturresurser och kulturella värden för att skapa hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning.
 3. Genomföra ett omvandlingsprojekt genom att karaktärisa och inmäta befintlig miljö (plats och byggn, undersöka potential för återbruk, formulera ett koncept/en bärande idé, upprätta ett program, skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån såväl rationella ställningstagande som subjektiva värderingar.
 4. Samverka med andra som har olika roller och kompetenser och arbeta inom grupp mot gemensamma målbilder.
 5. Kombinera befintliga ritningar med analoga och digitala uppmätningar för att skapa relevant och pålitlig ritunderlag och modeller som kan användas i gestaltningsarbete.
 6. Diskutera hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.
 7. Reflektera över sitt eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

Innehåll

Kursen består av tre moduler.

Projekt

Den första modulen avser ett designprojekt som ger studenter kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera ett omvandlingsprojekt av en befintlig byggnad. Vidare ska studenten få en grundläggande introduktion till olika typer/metoder för bevarande, ombyggnad och tillbyggnad genom analys av referensprojekt som undersöks genom analoga och digitala modeller på olika skalor för att lyfta fram väsentliga aspekter av dessa omvandlingsprojekt.

Inlämningsuppgift, del A

I den andra modulen får studenten en grundläggande introduktion till ombyggnad, återbruk, återvinning och deponi av hela byggnaden eller delar kopplad till hållbart byggande.

Inlämningsuppgift, del B

I den tredje modulen får studenter färdigheter att kombinera olika medier och verktyg för att skapa tillförlitliga underlag i from av digitala ritningar och modeller som kan användas i gestaltningsarbete.

Organisation

I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. Utöver projektarbete består kursen av föreläsningar, designlaborationer och seminarier. Föreläsningarna introducerar studenterna till omvandlingsarbete, både praktiskt och teoretiskt, strategier och tekniker för återbruk och restaurering samt kulturvärden och kulturmiljöer. Designlaborationer är explorativa och ger studenter grundläggande designfärdigheter. Seminarier syftar till att ge studenterna en möjlighet till reflektion av både andras och sitt eget arbete. Kursen innehåller grupparbetesmoment där samarbetet inom omvandlingsprojekt med koppling till verkliga situationer lyfts fram. Grupparbetet syftar till att öva studenterna på samverkan, argumentation, konceptsformande och presentation. Kursen avslutas med en längre dedikerad del där studenterna arbetar med sin individuella portfolio samt en gemensam kreativ workshop för att fira årets slut.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Kontinuerlig examination av projekt som motsvarar 7,5 hp och examinerar främst lärandemål 1, 3, 4 och 6
 • Inlämningsuppgift A om Hållbar utveckling som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 2
 • Inlämningsuppgift B om Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 7
 • Aktivt deltagande i kursen
Kontinuerlig examination betyder att examination sker genom flera presentationstillfällen med tydliga inlämningskrav som meddelas vid kursstart. Även obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-27: Examinator Examinator ändrat från Meta Berghauser Pont (meta) till Daniel Norell (norelld) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]