Kursplan för Form och teknik: tema trä

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural technology: Theme wood
 • KurskodACE265
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 1,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 • Introduktion till form och rum, eller motsvarande
Kursen är en del i lärsekvensen Form och teknik och bygger vidare och fördjupar kunskap om arkitekturens material och tekniska system på olika skalor som introducerades i ovan nämnda kurs.

Syfte

Kursen är en del i en sekvens av Form och teknik kurser som ger studenten kunskaper om arkitekturens material och tekniska system på olika skalor - stad, byggnad, detalj och material. Kursernas övergripande syften är att ge studenterna en systematisk överblick över fältet ett förhållningssätt till arkitekturens tekniska system och material som lyfter fram samspelet mellan funktionella system och materialens fysiska egenskaper och den upplevda materialiteten och arkitektoniska helheter. Vidare ger kurserna studenten en repertoar av byggda exempel på olika skalnivåer som belyser växelspelet mellan arkitektur, dess material och dess tekniska system och som kan stödja undersökningar av alternativa utformningar och materialval i en iterativ designprocess. I kursen Byggnad, teknik och detaljering: tema trä får studenterna kunskaper om en enkel träbyggnads bärande stomme och klimatskal i trä eller träprodukt (tillika ytskikt) och hur stomme och klimatskal interagerar i olika detaljer, särskilt i möten som mark-golv-vägg, olika öppningar och vägg-tak. Kursen ger också en övergripande struktur för studiet av material i arkitekturen såsom dess inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning samt miljöpåverkan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva hur delarna i en enkel bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind) samt göra enkla överslag för dimensionering.
 2. Beskriva med vedertagen terminologi en bostads inneklimat (temperatur, fukt och luftkvalitet).
 3. Beskriva och förklara olika övergripande principer/koncept för enkla byggnaders klimatskal.
 4. Beskriva uppbyggnaden av träbyggnadsteknikens golv, väggar och tak och förklara de ingående delarnas olika funktioner genom en egen byggd fysisk modell av en yttervägg och ett byggsnitt med ett urval av kritiska detaljer.
 5. Beskriva materialet trä i termer av inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, användning i konstruktion samt arkitektoniska kvalitéer och miljöpåverkan.
 6. Reflektera över hur stomsystem, inneklimat, klimatskal, byggnadsdetaljer och materialval samspelar med byggnadens arkitektoniska kvalitéer och kravet på hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet.

Innehåll

Kursen behandlar fyra teman: byggnadens stomsystem av trä, dess funktioner och principer och tumregler; klimatskalets funktioner och kvalitéer som karakteriserar ett gott inneklimat; uppbyggnad av väggar och bjälklag och typdetaljer; materialkunskap med särskilt fokus på trä (inre struktur och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan). I kursen används byggda exempel på olika skalnivåer för att belysa växelspelet mellan arkitekturen, dess material och dess tekniska system. Olika representationsmedier och verktyg som introducerades i tidigare kurser (skiss, ritning, fysisk modell) används.

Organisation

I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. Utöver projektarbete består kursen av föreläsningar, designlaborationer och seminarier. Föreläsningarna introducerar studenterna till de fyra teman i kursen: stomsystem, inneklimat och klimatskal, detalj och material. Designlaborationer är explorativa där studenten ska få undersöka ett nytt ämne, skissa och analysera olika möjligheter/kombinationer i en enkel uppsättning för att sedan ta kunskaper och färdigheter till de mer komplexa designprojekten. Seminarier syftar till att ge studenterna en möjlighet till reflektion av både andras och sitt eget arbete. Kursen genomförs fristående men söker i tillämpade delar samverkan med det parallella designprojektet. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som samlas i studenternas portfolio.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Godkänd inlämningsuppgift(er) som motsvarar 4,5 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 6
 • Aktivt deltagande i kursen
Inlämningskrav och obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.