Kursplan för Byggnadens rum

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding design: Space in buildings
 • KurskodACE255
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 6 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45135
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 • Introduktion till form och rum, eller motsvarande
Kursen är en del i lärsekvensen Design och bygger vidare och fördjupar kunskap om formlära, formspråk och rumsgestaltning som behandlades i ovan nämnda kurs.

Syfte

Kursen är en del i en sekvens av designkurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera projekt i olika skalor samt skapa hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning. Kursen Byggnadens rum avser det första designprojektet där studenterna utvecklar ett relativt enkelt byggnadsprojekt med en given funktion på en given plats. Studenterna jobbar med projektet enligt designmetodikens olika steg: analysera och värdera platsen, formulera ett koncept/en bärande idé och skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån specifika kvaliteter (exempelvis genom kontraster som inne/ute, ljust/mörkt, öppet/slutet etc), kommunicera föreslagna projekt samt reflektera över designprocessen. En viktig del av projektet består av att koppla byggnadens design till en specifik plats och landskap samt att träna grunderna för arkitekturens uttrycksmedel. Kursen bygger vidare och fördjupar kunskap om formlära, formspråk och rumsgestaltning. Stor vikt läggs vid den sinnliga upplevelsen av plats och rum samt människans rörelser. Studenterna jobbar iterativt med den övergripande kompositionen av planlösning, sektion, fasad och modell samt relationerna mellan delar och helhet. Kursen ger också studenter fördjupade kunskaper och färdigheter om ritteknik för att stötta såväl gestaltningsarbete som presentation av ett färdigt projekt. Vidare ska studenten få prova på flera analoga och digitala verktyg som kan stödja designprocessen med fokus på tidiga skeden för att undersöka byggnadsvolymer och byggnadens placering i landskapet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Beskriva ett designprojekt utifrån designmetodikens olika steg.
 2. Analysera och undersöka platsens karaktär och beskriva byggnadens funktion, form och rumsliga kvalitéer.
 3. Formulera ett koncept/en bärande idé, skissa alternativa förslag och utvärdera dem utifrån såväl rationella ställningstagande som subjektiva värderingar.
 4. Presentera alternativa förslag i form av modeller kopplade till byggnadsvolym och byggnadens placering i landskapet med stöd av såväl analoga som digitala verktyg.
 5. Presentera alternativa förslag i form av planlösningar och sektioner såväl med designskisser som tekniska ritningar med exakta mått.
 6. Reflektera över sitt eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

Innehåll

Kursen består av två moduler.

Projekt

Den första modulen avser ett designprojekt som ger studenter kunskaper och färdigheter att initiera, genomföra och presentera ett relativt enkelt byggnadsprojekt med en given funktion på en given plats. I kursen går studenterna igenom designprocessens olika stadier och fördjupar sin förståelse och tränar sina färdigheter relaterade till rumsgestaltning, rumsupplevelser och sinnesupplevelser som färg, form, ljus, ljud, material etc. En viktig del är också att studera och förstå människokroppens mått i relation till plats och rum. I kursen introduceras byggnadsteknikens och materialens förutsättningar där huvudfokus ligger på trä.

Inlämningsuppgift

I den andra modulen ska studenter få fördjupade kunskaper och färdigheter om ritteknik samt prova på analoga och digitala verktyg som kan stödja de kreativa, utforskande och experimentella momenten av designprocessen med fokus på tidiga skeden.

Organisation

I kursen används projektbaserad undervisning där studenter lär av och med varandra på ritsalen i kombination med handledning av lärare. Utöver projektarbete består kursen av föreläsningar, designlaborationer och seminarier. Föreläsningarna introducerar ämnen som representation, arkitekturens uttrycksmedel, rumsupplevelser i relation till material, färg och ljus, grunderna till byggnadsteknik, byggnadsmaterial med fokus på trä, landskapets roll för arkitektur. Designlaborationer är explorativa där studenten ska få undersöka ett ämne, skissa och analysera olika möjligheter/kombinationer i en enkel uppsättning för att sedan ta kunskaper och färdigheter till det mer komplexa byggnadsprojektet. Seminarier syftar till att ge studenterna en möjlighet till reflektion av både andras och sitt eget arbete. Kursen avslutas med ett reflektionsmoment av tillägnade erfarenheter från kursen som samlas och tecknas ner i portfolio.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom
 • Kontinuerlig examination av projekt som motsvarar 6,0 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 3 och 4
 • Inlämningsuppgift om Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 4 och 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 6
 • Aktivt deltagande i kursen

Kontinuerlig examination betyder att examination sker genom flera presentationstillfällen med tydliga inlämningskrav som meddelas vid kursstart. Även obligatoriska moment meddelas vid kursstart.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.