Kursplan för Fastighetsekonomi

Kursplan fastställd 2021-08-31 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

  • Engelskt namnReal estate finance
  • KurskodACE220
  • Omfattning0 Högskolepoäng
  • ÄgareFRIST
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå
  • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
  • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
  • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

Särskild behörighet

Engelska 6

Syfte

Kursen syftar till att skapa förståelse och kunskap om grundläggande koncept och verktyg inom fastighetsekonomi och positionera detta inom byggsektorkontexten genom ett tvärvetenskapligt synsätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens övergripande mål är att ge en grundläggande förståelse för fastighetsfinansiering och ekonomi och förvaltning. Efter avslutad kurs ska deltagarenen kunna Kunskap och förståelse A. Förstå grundläggande mekanismer på fastighetsmarknaden B. Förstå chefsperspektiv för fastighetsmarknader C. Förstå digitaliseringsmöjligheter inom fastighetsbranschen D. Använda grundläggande begrepp för fastighetsekonomi och finansiering av fastigheter E. Använda en rad verktyg och teoretiska, konceptuella förhållningssätt till fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning Kompetens och färdigheter F. Applicera verktyg för beräkning av värdering och lönsamhet för fastighetsinvesteringar Dom och tillvägagångssätt G. Utvärdera och kritiskt reflektera över den akademiska litteraturen inom lönsamheten för fastighetsinvesteringar

Innehåll

Kursen är förankrad i teorier och praxis som utvecklats inom området för fastighetsekonomi och investeringar samt fastighetsförvaltning. Inom detta perspektiv kommer kursen att presentera och diskutera olika perspektiv på fastighetsekonomi. Hörnstenar i kursen kommer att vara; - Beslutsfattande genom olika intressentperspektiv som arkitektur, planering, ekonomi och investeringar och förvaltning. - Teorier, verktyg och metoder i fastighetsmarknadsbeslut - Processrelaterade frågor i beslutsfattande och ledning när man ska utveckla fastigheter -Digitaliseringsmöjligheter, tillämpning av digital tvilling, koncepter för digital effektivitet Ovanstående, många gånger tvärvetenskapliga, delar av kursen representerar olika sätt att förstå utveckling och förvaltning av fastighetsmarknader. Kursen fördjupar deltagarna kunskap om fastighetsmarknaden i allmänhet. Det betonar vidare metoderna som medel för forskning inom detta teoretiska område. Denna kunskap är användbar för olika fastighetsproblem. Det ger också deltagaren en inblick i hennes eller hans beslutsbeteende.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, övningar och uppdrag. Gästföreläsare ger insikter i teoretiska begrepp. I fallbaserat projektarbete ingår besök på fastighetsbolag.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom följande former av examination: Individuella uppdrag och seminarieuppgift utvärderas i två block Block 1, 3,5 ECTS * Inlämning: skriftliga uppdrag Lärandemål: A - F Betygsskala: U-3-4-5 Block 2, 4 ECTS * Aktivt deltagande i seminarier Experimentrelaterad gruppexaminering (skriftlig rapport + presentationer) * Inlämning: skriftlig rapport * Presentationer: Fall Lärandemål: E - F Betygsskala: U-3-4-5 De enskilda uppdragen ska skrivas i samverkan. Den individuella bidrag anges. Frånvaro från en eller flera av de obligatoriska seminarierna eller presentationssessionerna kan ersättas med alternativa uppdrag. Beslutet att godkänna att sådant kompensationsförfarande kan användas, görs av den ansvariga läraren individuellt. Vissa kursinnehåll kommer endast att ges vid den tid som presenteras i schemat. Examinationsuppgifter (skriftliga rapporter / uppgifter) som har fått betyget U (Underkänt) kan kompletteras inom 3 veckor från dagen för betygsmeddelandet. Om inget sådant tillfredsställande tillägg lämnas in kommer deltagarenen att få betyget U på uppdraget. Examinationen fokuserar på elevernas övergripande prestation i kursen. Examinationen kommer att omfatta godkända övningar, utvärdering av projektrapporter och presentationer, aktiv närvaro. Denna omfattande undersökning är graderad med Chalmers skala upp till 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.