Kursplan för Hydrologi och dagvatten

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHydrology and stormwater
 • KurskodACE185
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 3 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58118
 • Max antal deltagare80
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 30 Maj 2024 em J
 • 06 Okt 2023 em J
 • 27 Aug 2024 em J
0219 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  BOM270 Vattenresurser och hydraulik
  BOM576 Hållbar urban utveckling och samhällsplanering eller ACE180 Samhällsplanering: grunder och tillämpning

  Syfte

  Kursen ger studenten en påbyggnad inom ämnesstråket Vattenresurser och vattenteknik och en tillämpning inom lärsekvenserna Hållbar utveckling och Vetenskaplig metodik. Kunskaper från framförallt ämnesstråken Samhällsplanering och infrastruktur samt Markresurser och markteknik tillämpas i kursen. Kursen tar avstamp från kurserna Vattenresurser och hydraulik samt Teknisk samhällsplanering.

  Vatten utgör såväl möjligheter som hot och både nyttjande av och skydd mot vatten är centrala samhällsfrågor i ett förändrat klimat. Kunskap om hur nederbörd påverkar avrinning är avgörande för att bygga och anpassa ett hållbart samhälle som har god tillgång på vatten av hög kvalitet samtidigt som infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner skyddas mot höga vattenflöden.

  Kursens övergripande syfte är att studenten ska förvärva fördjupad förståelse om den hydrologiska cykeln i natur- och stadsmiljö och hur denna påverkas av ett förändrat klimat. Studenten ska kunna tillämpa sina förvärvade kunskaper för att beräkna och modellera vattenflöden samt relatera förändringar i hydrologiska processer, t.ex. nederbörd och vattenflöden, till effekter på miljö och samhälle. Efter kursen ska studenten kunna arbeta i projekt som syftar till att dimensionera och klimatanpassa infrastruktur som påverkas av nederbörd och avrinning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara de processer som deltar i den hydrologiska cykeln och hur dessa påverkas av klimatförändringar.
  - Beskriva hur hydrologiska förändringar påverkar den hydrologiska cykeln och därmed effekter på miljö och samhälle.
  - Beräkna och modellera ytvattenflöden för olika hydrologiska förhållanden.
  - Beräkna och modellera dagvattenflöden i urbana områden.
  - Tillämpa principer för vattenburen transport av föroreningar.
  - Beskriva och motivera lämpliga metoder för flödesmätning och provtagning av naturliga vattenförekomster och dagvatten.
  - Beskriva betydelsen av det Europeiska vattendirektivet.
  - Värdera och föreslå åtgärder för hållbar dagvattenhantering i urbana områden med avseende på kvantitet, kvalitet och ekosystemtjänster.

  Innehåll

  Kursen behandlar de deltagande processerna i den hydrologiska cykeln i natur- och stadsmiljö, med fokus på nederbörd, avrinning, samt bildning och kvalitet av ytvatten. Klimatförändringarnas påverkan på den hydrologiska cykeln samt efterföljande konsekvenser för miljö och samhälle, liksom möjligheter för klimatanpassning inom infrastruktur, ingår som viktiga moment i kursen. Kursen behandlar åtgärder för dagvattenhantering i urbana områden med avseende på vattenkvantitet, -kvalitet och ekosystemtjänster. Det inkluderar beräkning av dagvattenavrinning, föroreningstransport och dimensionering av hållbara dagvattenlösningar. I kursen introduceras EU:s vattendirektiv och direktivets betydelse för vattenvård och vattenplanering i Sverige och inom EU.

  Studenten lär sig att använda olika modelleringsmetoder för att svara på frågeställningar gällande avrinning, flöde, dagvattenprocesser och vattenkvalitet. I fält undersöker studenten ett studieområde för projektuppgiften och bekantar sig med olika provtagningstekniker, t.ex. sedimentprovtagning och flödesproportionell provtagning av dagvatten och naturliga vattenförekomster, liksom olika mättekniker för exempelvis flöde, vattenkvalitet och biodiversitet.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, projektuppgift med delinlämningar och egen inläsning av kurslitteratur. Fältstudier genomförs under kursens gång och utgör basen för projektuppgiften.

  Litteratur

  Kurskompendium och material på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består dels av en projektuppgift och dels av en skriftlig tentamen.
  Skriftlig tentamen (betyg: U, 3, 4 och 5) motsvarar 4,5 hp.
  Obligatoriska kursmoment är: genomförd projektuppgift (alla delinlämningar och slutrapport) - betyg U eller G, närvaro vid gästföreläsningar och deltagande vid fältstudier. Dessa moment motsvarar tillsammans 3 hp.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.