Kursplan för Samhällsplanering: grunder och tillämpning

Kursplan fastställd 2023-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban planning: Theory and application
 • KurskodACE180
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
0219 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0319 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Tätorters funktioner och utformning, BOM210 Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad, ENM165

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om stads- och samhällsplanering, utformning av den byggda miljön, samt översiktlig förståelse om hur planeringsprocessen fungerar utifrån gällande lagar, regelverk och praxis. Kursen belyser olika aspekter av hållbart samhällsbyggande och ger träning i översiktlig hållbarhetsanalys av ett projektområde. Kursen syftar även till att ge kunskap om hur digitala hjälpmedel så som Geografisk Information System (GIS) och Byggnads Informations Modeller (BIM) kan användas inom samhällsplaneringen. I denna del av kursen tränas färdigheter i modellering, visualisering samt analys under utformningen av projektområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva hur stads- och samhällsplaneringsprocessen fungerar utifrån lagar, regelverk och praxis för utformning av den byggda miljön ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Redogöra för grundläggande begrepp och processer som regleras i plan- och bygglagen (PBL), och kunna läsa och tolka en detaljplan.
 • Förklara och använda stadsbyggnadsprinciper samt tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av gaturum, kvarter, platser, parker, och trafikanläggningar.
 • Analysera och beskriva olika värden i stadsområden samt identifiera brister, behov och möjligheter i byggnader och deras miljö.
 • Visualisera och kommunicera idéer om hur stadsplanering kan påverka boendekvaliteter och stadsliv i form av verksamheter, vistelse, rörelse och tillgänglighet.
 • Tillämpa geografiska informationsystem (GIS) och byggnadsinformationsmodeller (BIM) för att modellera, beskriva samt visualisera projektområdet och frågeställningar kopplade till projektet.
 • Reflektera över sin yrkesroll och visa insikt om samverkan mellan olika roller i en projektgrupp, och mellan olika sakägare och intressenter i stadsbyggnadsprojekt.

Innehåll

Kursen handlar om stads- och samhällsplanering för hållbar utveckling. Genom ett praktiknära projektarbete kopplas specifika frågor på den aktuella platsen till större och principella frågor. 

I kursen behandlas ett antal teman: bebyggelseutveckling; planeringsprocesser och drivkrafter; stadsbyggnadsprinciper; digitala verktyg för modellering, analyser och visualisering. Kursen utgår från att utformningen av bebyggelse och infrastruktur inte har några givna rätta svar utan alltid bygger på avvägningar mellan olika intressen. Studenterna tränas i att diskutera och själva reflektera över den byggda miljön, men också vad deras professionella roll innebär i det stora grupparbete som samhällsbyggnad är.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring verkliga stadsmiljöer som undersöks med stöd i föreläsningar, övningar, laborationer och studiebesök. Arbetet stöds av handledare från akademin och praktiken. Samtalen mellan studenter och med lärare, där de komplexa frågeställningarna inom samhällsplaneringen kan fördjupas, är en viktig del i kursens pedagogik, därför är närvaro på handledning och genomgångar obligatoriska. Ett projektarbete genomförs i grupp och utgår från ett verkligt projektområde.

Litteratur

Obligatorisk litteratur
Forsberg, Gunnel (red). Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm, 2019: kapitlen 4, 6, 7, 8, 14, 16, 19, 30, 31 och 34.

Referenslitteratur

Boverkets Byggregler, BBR, 2011
Forsberg, Gunnel (red). Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm, 2019, övriga kapitel
PBL Kunskapsbanken PlaneringLinks to an external site.Plan- och bygglagen, 2010
Trafik för en attraktiv stad. TRAST utgåva 3. Trafikverket m.fl. 2015

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i tre delar, varav alla måste vara godkända för godkänt resultat på kursen som helhet. Förståelsen av samhällsplanering examineras individuellt och skriftligt med bedömning U/G. Förståelse och färdigheter inom GIS examineras genom inlämningsuppgifter och bedöms med U/G. Projektarbetet redovisas muntligt och i en skriftlig rapport med tillhörande analys och illustrationer; denna del betygssätts med 3,4,5/U. Aktiv närvaro på övningar och handledning vägs in i bedömningen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.