Kursplan för Fastighetsutvecklingens förutsättningar och spelregler

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnReal estate development: Requirements and regulation
 • KurskodACE175
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60114
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 4 hp
Betygsskala: TH
2 hp2 hp
  0219 Projekt 6 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp3 hp
   0319 Tentamen 5 hp
   Betygsskala: TH
   2,5 hp2,5 hp
   • Kontakta examinator
   • Kontakta examinator
   • Kontakta examinator

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   ARK530 - Fastighetsrätt och entreprenadjuridik,
   ARK535 - Den byggda miljöns värde eller ARK660 - Den byggda miljöns värde
   ARK540 - Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv
   MVE491 - Matematik, matematisk statistik med metoder

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenten en helhetsbild av fastighetsutveckling dess förutsättningar och ramar.
   Genom att studera ett fastighetsutvecklingsprojekts olika skeden;
   1. Utredning
   2. Produktbestämning
   3. Produktframställning
   4. Produktanvändning
   ska studenten träna färdigheter i fastighetsutvecklingens villkor. Kursen är därigenom tänkt att stärka förmågan att som entreprenör genomföra fastighetsprojekt med en förståelse för hållbarhetsfrågor.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • utreda, inventera och analysera ett projekts förutsättningar och sammanställa detta i en utredning som beskriver projektets affärsidé 
   • upprätta en verksamhetsbeskrivning och ett byggnadsprogram utifrån projektets affärsidé
   • föreslå en lösning (syntes motsvarande en förslagshandling) på byggnadsprogrammet utifrån projektets förutsättningar
   • genomföra ett juridiskt och ekonomiskt integrerat projekt, göra en enkel budget, upprätta en kreditplan, bedöma behovet av säkerheter och välja relevanta säkerheter
   • presentera förslaget på kursens projektpresentation; beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag

   Innehåll

   Huvuduppgift (projektet) i kursen är att utreda, och i förslagshandlingar pröva, vilken typ av verksamhet som både kan utveckla den aktuella fastigheten, sett ur ett fastighetsägarperspektiv, parallellt med att omgivningen utvecklas i enlighet med samhällets uttalade ambitioner om att åstadkomma en långsiktigt hållbar, robust och levande samhälle.
   Föreslaget projekt ska således, så optimalt som möjligt, uppfylla gränssnittet mellan dessa fem perspektiv: fastighet - samhälle - hyresvärd - hyresgäst - finansiell hållbarhet.

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, individuella litteraturstudier, seminarier, studiebesök, övningar och projektarbete. Litteraturstudierna följs upp i seminarieform. Föreläsningar och studiebesök redovisas i uppsatser som görs gruppvis och redovisas i uppsatsform för samtliga övriga studenter. Huvuduppgiften genomförs som projektarbete i nio grupper. Resultatet av detta arbete kritiseras och redovisas som sista inslag i kursen.
   I. Övningar genomförs individuellt.
   II. Utredningen genomförs i tvärgrupper från olika projektgrupper så att specialkunskap fördelas inom hela kursen.
   III. Projektarbetet genomförs gruppvis. 

   Litteratur

   Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler: standard som är avsedd att tillämpas vid area och volymberäkning för alla slags husbyggnader, både i nyproduktion och befintligt bestånd - såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning etc. samt vid statistisk bearbetning. I standarden ges definitioner av area och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.
   Arkitektens handbok 2013: en handbok vars grundidé är att vara en sammanställning av de basfakta arkitekten, och byggandet, behöver, Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström, Byggenskap Förlag, ISBN 978-87079-02-3.
   Bygghandlingar 90: utgör rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs. de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt. 90 (bibliotek)
   Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år, Cecilia Björk, Formas 200301.
   Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap: Kurslitteratur för den individuella övningsuppgiften. Bernt Gustavsson, Liber Kalmar 2002.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examination sker genom fullgörande av ett projekt, en individuell tentamen samt fullgjorda obligatoriska moment.

   För godkänt slutbetyg på kursen krävs att vardera (varje enskilt) moment är minst godkänt.
   Slutbetygets nivå bestäms genom sammanvägning av bedömd individuell inlämning, projekt och tentamensresultatet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.