Kursplan för Hållbar byggnadsrenovering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable building renovation
 • KurskodACE166
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22126
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2021 fm J
 • 09 Apr 2021 em J
 • 19 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i byggnadsfysik och installationsteknik. BOM285 eller motsvarande, VIN032 / ENM045 eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i ett byggnadsrenoveringsprojekt. Kursen ger en fördjupad förståelse av de utmaningar och begränsningar som råder när man arbetar med befintliga byggnader (t.ex. tekniska frågor, ekonomiska begränsningar, socioekonomiska utmaningar, inomhusmiljö, arkitektur/kulturarv, energiprestanda).
Genom föreläsningar, praktiska övningar och klassaktiviteter bekantas eleverna med metoder för att utvärdera befintliga byggnader och deras installationstekniska system samt utforskar lämpliga renoveringsåtgärder och utvärderar deras ekonomiska lönsamhet. Studenterna tillämpar de förvärvade kunskaperna och färdigheterna i ett grupparbete, där de agerar som ett konsultprojektteam vid en hållbar renovering av och partiell verksamhetsförändring i ett flerbostadshus.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

• visa kunskap och förståelse för befintliga byggnaders miljöpåverkan och hur olika typer av renoveringsåtgärder kan minska denna

• ange och förklara socioekonomiska utmaningar vid byggnadsrenovering kopplat till olika intressenters perspektiv

• planera, genomföra och presentera en övergripande teknisk utvärdering för en befintlig byggnad med fokus på byggnadsskalet skick och värme- kyl- och luftbehandlingssystem och inomhusmiljöparametrar

• analysera och kritiskt utvärdera en befintlig byggnads energiprestanda och komfort

• utarbeta egna idéer för lämpliga renoveringsåtgärder för att förbättra prestandan för en befintlig byggnad baserat på aktuella begränsningar (byggnadsform, byggnadskonstruktion, installationstekniska system, material, verksamhet etc.)

• föreslå en uppsättning lämpliga renoveringsåtgärder utifrån ett antal möjliga lösningar 

• använda lämpliga metoder för att bestämma lönsamheten för föreslagna investeringar (nuvärde, årlig kostnad, internränta, återbetalningstid)

• ta fram ett slutligt förslag på en uppsättning renoveringsåtgärder baserat på hänsyn till multipla faktorer (energieffektivitet, ekonomi, inomhusmiljö, arkitektoniska kvaliteter etc.)

• analysera och presentera den förväntade prestandan för en viss uppsättning renoveringsåtgärder, både muntligen och skriftligen i rapportform

Innehåll

Kursen behandlar multipla teman och ämnen som är relevanta vid en hållbar renovering av en byggnad: energiprestanda, inomhusmiljö, socioekonomiska aspekter, lönsamhet, hyresgästers såväl som ägarens perspektiv, arkitektoniska värden/kulturarv, komfort och hälsa.

Organisation

Huvudinnehåll samt teori introduceras och utvecklas genom föreläsningar under de inledande veckorna av kursen. Gästlärare, i form av experter och erfarna konsulter, förmedlar kunskaper och insikter från realiserade verkliga projekt. Studenterna arbetar med ett specifikt objekt i en projektgrupp där de utvärderar sina föreslagna renoveringsåtgärder med prestandaindikatorer från det svenska miljöcertifieringssystemet ”Miljöbyggnad” med hjälp av den kommersiella simuleringsprogramvaran IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). Studenterna introduceras i hur de ska och kan använda IDA ICE i sitt projekt. Renoveringsåtgärderna utvärderas även utifrån lönsamhet och utifrån sociala och arkitektoniska dimensioner. Som del i projektet ska studenterna även föreslå och ta hänsyn till att en ny verksamhet ska bedrivas i en del av byggnaden som renoveras. På detta sätt får projektet hantera både bostäder och lokaler med deras inbördes helt olika förutsättningar.

Litteratur

Utdrag ur boken ”Buildings and energy- a systematic approach”, standarder och riktlinjer (te.x. ISO 17772-1:2017, råd och riktlinjer från CIBSE och ASHRAE), vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, föreläsningsmaterial.


Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på två moment:
1. Grupprestation - projekt
Bedömningsgrund: presentation och slutrapport
2. Individuell prestation- tentamen
Bedömningsgrund: skriftlig tentamen
Individuellt slutbetyg bestäms som ett viktat värde av grupprestation och individuell prestation.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten