Kursplan för CAD, form och teknik 2

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCAD, architectural technology 2
 • KurskodACE163
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 3 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Laboration, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0222 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0322 Projekt, del C 3 hp
   Betygsskala: UG
   3 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Minst 40 hp i årskurs A1 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska. Godkänt resultat i CAD, Form och teknik 1 eller motsvarande.

    Syfte

    Kursen syftar till att:
    • utveckla förmågan att utforma byggnadsdetaljer så att detaljens geometri, funktion och uttryck samspelar med byggnadens arkitektur som helhet.
    • utveckla och träna detaljritning och ritningsredovisning.
    • utveckla kunskaper om byggnadsfysik och färdigheter i att utföra energibalansberäkningar.
    • tillämpa digitala verktyg och metoder, 2D och 3D, för designarbete.
    • skapa en ökad medvetenhet om olika representationsformer och skalor och hur de tillämpas.
    • introducera BIM – Building Information Modelling som tillsammans med övriga inslag och föreläsningar bidrar till reflektion över digitaliseringens påverkan på arkitektens profession.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Laboration: Form och teknik - Byggnad och detaljer (Del A 1,5 hp)

    • Med stöd av principsektion och detalj/er beskriva och förklara klimatskalets uppbyggnad, funktion och uttryck.
    • Redovisa ritningar av kritiska detaljer som möten mellan vägg - mark, vägg - dörr/fönster, vägg - tak.

    Inlämningsuppgift: Form och teknik - Klimatskal och innemiljö (Del B 1,5 hp)
    • Redovisa och reflektera över energibalansen för ett flerbostadshus.
    • Utforma en byggnad där system för energieffektivt byggande har tillämpats, framför allt med fokus på klimatskalet.
    • Redogöra för grundläggande principer för installationssystem i ett flerbostadshus (värme, ventilation).

    Projekt: Modellera i dator, arbetsmetoder och verktyg (Del C 3,0 hp)
    • Bygga digitala 3D-modeller som innefattar krökta geometrier.
    • Förstå BIM-begreppets grunder och modellera en enkel BIM-modell.
    • Använda ritningsspråket och layout för att kommunicera arkitektur.
    • Använda digitala verktyg och metoder i ett designarbetes olika faser från skiss till presentation, inkluderar både 2D och 3D.
    • Reflektera över datorverktygets inverkan på sin egen skapandeprocess.
    • Reflektera över digitaliseringens påverkan på utbildning och arbetsliv.

    Innehåll

    Från en konkret gestaltningsuppgift vidareutvecklas och fördjupas arbetet genom att bearbeta olika tekniska frågor om vägguppbyggnad, fasaddetaljer samt byggnadens karaktär. Detaljarbetet berikar och förfinar byggnadens uttryck. Syftet är att kunna gestalta detaljer som lyfter arkitekturen. Och att ge kunskap om klimatskärmens funktion och hur olika byggnadsdelar är uppbyggda genom att uppöva förmåga att gestalta och förstå byggnadens olika byggtekniska möten.

    Arbetet med en detaljsektion genomförs med hjälp av 2D- och 3D modellering.

    En 3D detalj och en korresponderande fasad, 1:20, ritas som ett sätt att utveckla och förstå principsektionen. För att få förståelse för tekniska lösningar som påverkar energibalansen undersöks byggnaden ur energisynpunkt. Detta görs genom beräkningar och parameterstudier.

    Organisation

    Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Kursens olika delar samverkar kring ett gemensamt tema. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, handledning och litteraturstudier.

    Litteratur

    Meddelas i samband med kursstart.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För godkänd kurs krävs aktiv medverkan i övningar/laborationer samt godkända inlämningsuppgifter.

    Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ska ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.