Kursplan för Mod att bygga, arkitekt

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDare to build, architects
 • KurskodACE135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17122
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till något av följande masterprogram:
MPDSD - Arkitektur och plannering för hållbar framtid
MPARC - Arkitektur och stadsbyggnad

Syfte

Hållbar utveckling är tvärvetenskapligt och viktigt. Det finns därför ett behov av integrerade och kreativa lösningar som främjar samarbete samt delat lärande mellan discipliner som arkitektur och samhällsbyggnad.

Syftet med kursen är att skapa studenterna en tvärvetenskaplig och praxisbaserad inlärningsmiljö där studenterna använder CDIO-metoden (utforma, design, genomföra, driva) för att genomföra ett byggprojekt. Detta ger studenterna relevanta kunskaper för att lättare komma in i arbetslivet, såsom effektiv kommunikation över disciplinära gränser, sätta sin kunskap och förmåga i ett verkligt sammanhang samt kapacitet att hantera komplexa problem i en teknisk design- och byggprocess.

Kursen syftar till att utveckla nödvändiga färdigheter för att samverka med lokala samhällsaktörer och skapa en byggd miljö som främjar social integration och tar itu med de viktigaste lokala behoven samt de större problemen vi står inför idag. Det är viktigt att ta upp dessa frågor baserat på både teori och praktiska exempel och visa att verklig förändring kan åstadkommas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Beskriva och hänvisa till olika metoder för integrerade hållbara arkitektoniska designlösningar;
 2. Identifiera och förklara de olika praktiska konsekvenserna av tillämpad arkitektonisk design i en hållbar byggd miljö;
 3. Identifiera och förklara strukturen i ett projekt ur ett livscykelperspektiv samt vad som utmärker varje fas.
Förmåga och färdigheter
 1. Kunna använda medskapande metodik för att lösa praktikbaserade problem inom den byggda miljön;
 2. Kunna utforma och utvärdera ett projekt med konkreta förslag och lösningar i ett tvärvetenskapligt team av byggnadsdesigners;
 3. Kunna utforma och utvärdera konkreta arkitektoniska designförslag och lösningar för lokal hållbar utveckling;
 4. Kunna tillämpa arkitektoniska designverktyg och metoder från tidigare kurser i ett byggprojekt;
 5. Kunna visualisera och kommunicera olika förslag på ett professionellt sätt till klasskamrater, kunder, intressenter och experter med olika bakgrunder och i olika stadier av projektet.
Förmåga att utvärdera
 1. Kritiskt motivera olika förslag med hänvisning till vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, kunskap- och värdebaserade argument;
 2. Kombinera kunskaper från olika discipliner och sektorer i förslag på åtgärder inom arkitektonisk design för hållbar utveckling;
 3. Att överväga och undersöka förutsättningarna för effektivt samarbete som kan resultera i ett lyckat projekt;
 4. Att vidareutveckla kritiskt tänkande och reflektioner kring yrkesrollen, yrkesetiken och behoven för livslångt lärande.

Innehåll

Projekten börjar under hösten varje år i designstudion ¿Design och planering för social integration¿ (MPDSD) med en förberedande medskapande- och samdesignprocess tillsammans med relevanta aktörer och lokalsamhällen. Under följande vårtermin fortsätter arbetet med projekten i en arbetsgrupp bestående av studenter och lärare som i samverkansperspektiv vidareutvecklar en design och förbereder inför byggfasen. Slutligen ger denna kurs, DARE2build, möjlighet för studenter från olika discipliner att implementera ett byggprojekt i ett specifikt lokalt sammanhang och i samarbete med lokalsamhället.

Kursen tillämpar CDIO-metoden och fokuserar mest på implementeringsfasen. De olika faserna är strukturerade enligt följande:
Utforma - Utvecklad genom en deltagandeprocess i designstudio Design och planering för social integration (MPDSD), på hösten
Designa - Under våren vidareutvecklar deltagarna detaljerna och utformar vissa delar av projektet och går igenom nödvändiga förberedelser inför byggfasen, såsom nödvändiga material för bygglov, planeringsplaner, logistikplaner för byggnader osv. I denna fas är samtliga samarbetspartnersinblandade.
Genomföra - Under sommarkursen DARE2build planeras, genomförs och avslutas byggprojektet. All nödvändig byggdokumentation tas fram för att upprätthålla en informerad och kompetent byggprocess.
Driva - Det färdiga byggprojektet överlämnas till kunden/användare, i en guidad presentation och utställning av resultaten. All nödvändig slutdokumentation för projektets drift produceras.

Organisation

Uppgifterna kommer att beskrivas i kursplanen som introduceras på kursens första dag och vidare i grupper genom olika arbetsuppgifter. Analys, syntes och tillämpning av kunskaper och färdigheter från tidigare kurser tillämpas och uppnås genom professionella och lärarledda samverkande, tvärvetenskapliga och praktikbaserade workshops,handledning, seminarier, studiebesök, designarbeten och praktiskt byggarbete.

Litteratur

Listor över (obligatorisk och) referenslitteratur presenteras i kursens PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektet granskas och utvärderas på grundval av slutliga muntliga presentationer som planeras och utförs av varje studentgrupp. I presentationen redovisas projektuppgiften samt en reflektion över den egna lärandeprocessen. Grupperna granskar och kritiserar varandra (på ett reflekterande och tvärvetenskapligt sätt). En slutlig skriftlig reflektion med slutsatser lämnas in individuellt.

För att passera studion krävs följande:
 • Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar / seminarier
 • Aktivt deltagande i grupparbete, presentationer och kritik
 • Leverans av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (uppfyller kraven på innehåll och presentation av uppdragen)
 • Närvaro och aktivt deltagande i byggprojektet

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.