Kursplan för Fastighetsmarknad och -värde

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarket and value in real estate
 • KurskodACE126
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88114
 • Max antal deltagare65 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Inlämningsuppgift 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Öppen för studenter antagna till masterprogrammet Design and construction project management (DCPM) samt på masternivå inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. För att vara behörig till kursen skall studenten uppfylla kraven för antagning till masterprogrammet DCPM samt (alt. A) ha godkänt i samtliga obligatoriska kurser i programmet DCPM eller (alt. B) ha godkänt i minst 30 högskolepoäng från annat masterprogram inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik. För programspecifika behörighetskrav, se programplan.

Syfte

Den byggda miljön i Sverige består inte bara av fysiska enheter utan byggnader värderas också som finansiella tillgångar och fastighetsmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin. Att förstå dynamiken bakom och mekanismerna för att värdesätta fastigheter är därför en viktig kompetens för design- och konstruktionsprojektledningsstudenter.

Syftet med kursen är att underlätta studenters förståelse och kunskap om praxis och värdeteori inom fastigheter och att positionera denna kompetens inom design- och byggprojektledning genom kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a. Beskriva och förstå de grundläggande mekanismerna på fastighetsmarknaderna
b. Beskriva och förstå ledningsperspektiv på fastighetsmarknader
c. Förklara och tillämpa verktyg för beräkning av värdering och lönsamhet av fastighetsinvesteringar
d. Definiera, beskriva, granska och koppla samman kärnteorier om begreppet värde i fastigheter
e. Utvärdera och kritiskt reflektera över akademisk litteratur inom området värde och lönsamhet av fastighetsinvesteringar
f. Syntetisera och tillämpa information från olika källor för att få en sammanhängande förståelse för hur värderingsrelaterad teori och yrkesutövning hänger ihop
g. Visa en förståelse för samtida möjligheter och utmaningar för fastigheter i samband med hållbar utveckling och digitalisering.
h. Utveckla en hållbar och etisk medvetenhet för förvaltning av fastigheter
i. Visa förståelse för, och förmåga att tillämpa, principerna för lagarbete, samarbete och ledarskap

Innehåll

Kursen är förankrad i teorier och praxis som utvecklats inom området för fastighetsekonomi och investeringar. Inom detta perspektiv kommer kursen att presentera och diskutera olika perspektiv på fastighetsekonomi. Hörnstenar i kursen kommer att vara;
 • Kognitivt baserad beslutsfattande genom olika intressentperspektiv som arkitektur, planering, ekonomi och investeringar och förvaltning.
 • Teorier, verktyg och metoder i fastighetsmarknadsbeslut
 • Processrelaterade frågor i beslutsfattande och ledning när man ska utveckla fastigheter
Ovanstående, många gånger tvärvetenskapliga, delar av kursen representerar olika sätt att förstå utveckling och förvaltning av fastighetsmarknader. Följande ämnen behandlas:
 • Fastighetsfinansiering, investerare och intressenter
 • Fastighetsvärdering
 • Analys av fastighetsinvesteringar
 • Allmännyttiga bostäder i Sverige
 • Bostadshus i Sverige
 • Kommersiella byggnader i Sverige
 • Digitalisering inom fastigheter
 • Hållbarhet i fastigheter
 • Fastighetsupphandling
Kursen fördjupar deltagarnas kunskaper om fastighetsmarknader i allmänhet. Den betonar vidare metoderna som medel för forskning inom detta teoretiska område. Denna kunskap är användbar för olika fastighetsproblem. Det ger också deltagaren en inblick i hans eller hennes beslutsfattande.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, övningar och uppdrag. Gästföreläsare ger insikter i teoretiska begrepp. I fallbaserat projektarbete ingår besök på fastighetsbolag.

Litteratur

Material som distribueras under kursen kommer att innehålla bokkapitel, vetenskapliga artiklar och praktikermaterial. En lista med relevanta artiklar kommer att presenteras innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna förväntas vara de viktigaste drivkrafterna för sitt eget lärande genom att delta i kurserna och engagera sig i sitt grupparbete. Aktivt deltagande i seminarier, föreläsningar, övningar och workshops kan påverka slutbetyget.

Examination enligt lärandemål genom två inlämningsuppgifter:
 • Uppgift 1, ett grupparbete, litteraturseminarium 35%.
 • Uppgift 2, en gruppanteckning om fallstudie 50%.
 • Uppgift 1 och 2 innebär inlämning av skriftlig anteckning och obligatorisk presentationsdag
Deltagande i obligatoriska kursmoment och minsta närvaro 15 %

Frånvaro från en eller flera av de obligatoriska seminarierna eller presentationssessionerna kan ersättas med alternativa uppdrag. Beslutet att godkänna att sådant kompensationsförfarande kan användas, görs av den ansvariga läraren individuellt. Vissa kursinnehåll kommer endast att ges vid den tid som presenteras i schemat.

Examinationsuppgifter (skriftliga rapporter / uppgifter) som har fått betyget U (Underkänt) kan kompletteras inom 3 veckor från dagen för betygsmeddelandet. Om inget sådant tillfredsställande tillägg lämnas in kommer studenten att få betyget U på uppdraget.

Examinationen fokuserar på elevernas övergripande prestation i kursen. Examinationen kommer att omfatta godkända övningar, utvärdering av projektrapporter och presentationer, aktiv närvaro. Denna omfattande undersökning är graderad med Chalmers skala upp till 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.