Kursplan för Publika byggnader

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPublic building
 • KurskodACE110
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05118
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp
  0219 Projekt 13 hp
  Betygsskala: TH
  13 hp

   I program

   Examinator

   • Kengo Skorick
   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Studion undersöker vilken roll arkitektur kan spela i det offentliga rummet genom att gestalta en publik byggnad. Den omfattar ett komplett arkitekturprojekt, från studier av program och plats, till studier av volym, konstruktion, cirkulation och interiör. Studion hanterar ett komplext multifunktionellt program med inverkan på stadsrummet genom att fokusera på frågeställningar som rör kulturell identitet, relationer till kontext, samt programmatiska gränssnitt och sekvenser (publikt och privat, ute och inne, etc.).

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse

   Definiera gestaltning av publika byggnader som ett kunskapsfält inom arkitektur och stadsbyggnad.
   Diskutera sitt eget gestaltningsprojekt i relation till publika byggnader som ett kunskapsfält inom arkitektur och stadsbyggnad.
   Beskriva samtida utmaningar av relevans för utformning av publika byggnader.
   Diskutera sitt eget gestaltningsprojekt i relation till samtida utmaningar av relevans för utformning av publika byggnader.   Färdighet och förmåga
   Utföra och syntetisera en plats- och programanalys som stödjer gestaltningsarbetet.
   Hantera ett komplext urbant sammanhang och program i ett byggnadsgestaltningsprojekt. 
   Utföra gestaltningsstudier av en medelstor eller stor byggnad med hänsyn till volym, konstruktion, cirkulation, och interiör.
   Hantera avancerade metoder för representation (ritningar, modeller, diagram, och/eller alternativa metoder för representation) för att sätta fokus på specifika aspekter av utformningen med avseende på projektets publika natur. 
   Gestalta och presentera ett projekt som är en publik byggnad.    Förhållningssätt och värderingar

   Kritiskt diskutera publika byggnaders roll i staden och samhället, inklusive kulturella och etiska aspekter.

   Innehåll

   Studion består av en introduktionsföreläsning, text- och/eller fallstudier i seminarier, handledning, delgenomgångar, mitterminskritik, samt slutkritik med inbjudna gäster. Föreläsningen introducerar kurs-PM / kursbeskrivningen och tillhörande utmaningar och gestaltningsproblem, samt ger en introduction till gestaltning av publika byggnader som ett kunskapsfält. Gästföreläsningar och/eller studiebesök kan informera och kontextualisera studion ytterligare. Studion avslutas med en kritisk reflektion kring etiska och kulturella aspekter av publika byggnader i allmänhet och studentens eget projekt i synnerhet.

   Organisation

   Lärande är strukturerat kring deluppgifter och handledning. Uppgifterna bryter ned gestaltningsprocessen i hanterbara studier av olika aspekter av projektet. Studenter arbetar individuellt eller i grupper om 2-4 studenter.

   Litteratur

   Meddelas i varje kurs-PM / kursbeskrivning.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt krävs aktivt deltagande i minst 80% av alla schemalagda undervisningstillfällen. Projektet presenteras i en slutkritik enligt inlämningskrav som anges i kurs-PM / kursbeskrivning. Varje projekt granskas ytterligare och betygsätts efter inlämning.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 18 till 30 av UBS
     [Kurstillfälle 1]