Kursplan för Infrastruktur och urbana system

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInfrastructure and urban systems
 • KurskodACE095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen ger fördjupad kunskap om ingenjörernas roll i planering, design och konstruktion, drift och underhåll samt avveckling av infrastruktur med systemperspektiv och med fokus på städer. Studenterna kommer att lära sig om de utmaningar som finns samt behovet av komplex tvärvetenskaplig infrastrukturplanering och -ledning, där olika intressenter har olika mål och behov för beslutsprocesserna.
Studenterna kommer också att lära sig vilka kommunikationsflöden, vilken typ av information och vilka data som behövs och vilken inverkan de har på det tekniska arbetet som utvecklas av infrastruktur- och miljöteknikstuderande. Dessutom kommer studenterna att lära sig om trender inom infrastrukturutveckling, exempelvis resiliens, hållbarhet samt effektivitet och hur de påverkar kompletterande infrastrukturer och urbana system.
Särskilt fokus kommer att ges på MPIEE-programmets huvudspår (infrastruktur relaterad till vatten och miljö, geoteknik och geologi och transportteknik).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Teknisk kunskap och resonemang
- Differentiera mellan infrastruktur och urbana system (t ex planering, design och konstruktion, drift och underhåll och rivning/avveckling) och relatera till deras koppling till ingenjörsrollen.
- Påvisa förhållandet mellan infrastruktur, urbana system och tillhörande koncept, med mark, vatten, transport, energi och avfall i synnerhet
- Beskriva de ansvarsområden och informationstyper som behövs för att planera, utforma, driva, underhålla och avveckla/riva infrastruktur.
- Välja och samla in relevant data relaterat till infrastruktur och urbana system.
- Välja relevanta strategier för infrastruktur och urbana system för att effektivisera planering, konstruktion och konstruktion, drift och underhåll och avveckling samt göra dem mer resilienta och hållbara.
- Kvantifiera och argumentera för avvägningar, prioritera lösningar och värdera hur väl de möter både sociala, miljömässiga och tekniska begränsningar.

Personliga och professionella färdigheter
- Söka, läsa och använda tekniska texter och vetenskapliga artiklar på ett systematiskt, medvetet, kritiskt och effektivt sätt.
- Tillämpa systematiska tillvägagångssätt genom att använda ett holistiskt perspektiv
- Ange de olika roller som aktörer har och vad som ska utföras beroende på intressenten.

Interpersonella färdigheter: lagarbete och kommunikation
- Arbeta i grupp i en multikulturell, internationell miljö.
- Visa förmåga att reflektera över jämställdhet, likabehandling och mångfald i grupparbeten.
- Förstå vilken typ av information som ska kommuniceras med olika intressenter.

Innehåll

Följande ämnen ingår i kursen: infrastruktur, urbana system, kartläggning av intressenter, smarta städer, stadsplanering, globala mål för hållbar utveckling (SDG), kommunikation, datakällor, resiliens, ethics.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, webbaserade föreläsningar, projekt, litteratur samt workshops. Examination av kursen är baserad på ett grupparbete med handledning från lärarna samt en skriftlig individuell uppsats.

Litteratur

Föreläsningar, webbaserade föreläsningar, vetenskapliga publikationer och datakällor för projekten kommer att göras tillgängliga under kursen på kursens hemsida.

Kompletterande litteratur
Webbföreläsningar utvecklade för kursen BOM210 Tätorters utformning och funktioner kommer att finnas tillgängliga.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:
- grupprapport och presentation/oppositioner (4 hp) 
- individuel rapport (3.5 hp)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.