Kursplan för Vattensystem och modellering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWater systems and modelling
 • KurskodACE085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27125
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande. Rekommenderade kurser: BOM270 Vattenresurser och hydraulik, BOM345 Vattenteknik och miljö, BOM350 Hydrologi och dagvatten, ACE090 Hållbar behandling av urbana vatten, BOM075 Dricksvattenteknik och ACE040 Avancerad avloppsreningsteknik eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för problemlösning och modellering inom området vattensystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Förstå de hydrauliska, hydrodynamiska och transportprocesserna i naturliga och konstruerade vattensystem 2. Skilja mellan olika modeller, med avseende på både enkla och avancerade modeller 3. Välja och använda en lämplig modell för en given analys för att bedöma vattenkvantitet och -kvalitet, inklusive modellkalibrering, validering och osäkerhet 4. Utvärdera lämpliga ingångsvärden för modellparametrar för en modell och att uppskatta känsligheten för simuleringsresultaten till de valda parametervärdena 5. Skriva en vetenskaplig artikel 6. Utföra en litteraturöversikt 7. Bedöma och ge konstruktiv feedback till andra projektgruppers arbete genom att
   a. Kritiskt utvärdera använda metoder med hänsyn till vetenskaplig trovärdighet
   b. Tolka och bedöma kvaliteten på resultaten
   c. Utvärdera om forskningen har utförts på ett trovärdigt och försvarbart sätt

Innehåll

Vattenkvalitets- och kvantitetsmodellering: Introduktion till modellering, typer av modeller, modellkomponenter, exempel och träning i klass

Organisation

Föreläsningar och seminarier som täcker centrala ämnen i kursen. Övningar för att illustrera hur olika modeller kan användas för att modellera vattensystem. Genomföra ett grupparbete. Du förväntas att
- Organisera, planera och hantera projektets arbetsbelastning utifrån uppgift och gruppmedlemmar
- Samarbeta professionellt enligt projektgruppens behov av strukturerad planering och uppgiftsfördelning

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig individuell inlämning (betygssatt). Datorövningar (U/G). Projektarbetet lämnas in i form av en vetenskaplig artikel (betygssatt). Utföra en muntlig presentation av projektresultatet som är väl lämpat för den avsedda publiken. Bedöma och ge konstruktiv feedback till andra projektgruppers arbete och vetenskapliga artiklar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.