Kursplan för Tillämpad hydrogeologi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied hydrogeology
 • KurskodACE080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 em J
 • 07 Okt 2023 em J
 • 29 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ingenjörsgeologi och hydrogeologi motsvarande minst 15 ECTS, t.ex. kurserna Teknisk geologi (BOM200) och Hydrogeologi och geoteknik (BOM370).

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en detaljerad förståelse för hydrogeologi vid nyttjande och skydd av grundvattenresurser inom grundvattenförsörjning och infrastruktur. Kursen fokuserar på metoder och analysverktyg för grundvattenhydraulik (akviferanalys), utformning av anläggningar för grundvattenuttag och infiltration samt skydd av grundvattenresurser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Upprätta en hydrogeologisk konceptuell modell för ett grundvattenmagasin.
 • Planera, upprätta och utföra ett undersökningsprogram för utvärdering av ett grundvattenmagasins hydrauliska egenskaper.
 • Genomföra analys av ett grundvattenmagasins hydrauliska egenskaper.
 • Utvärdera grundvattnets kvalitet och tillgång med avseende på vattenförsörjning.
 • Utforma en grundvattentäkt.
 • Utforma en infiltrationsanläggning.
 • Utvärdera skyddsbehovet för en långsiktigt hållbar hantering av grundvattenresurser.

Innehåll

Kursen fokuserar på metoder och analysverktyg för grundvattenhydraulik (akviferanalys), utformning av anläggningar för grundvattenuttag och infiltration samt skydd av grundvattenresurser.

Organisation

Undervisningen innefattar föreläsningar och övningar, samt kompletteras av projektarbete, laboration och fältmoment.

Litteratur

Kurslitteraturen utgörs av utdrag ur böcker och rapporter samt vetenskapliga publikationer.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tre typer av examination tillämpas i kursen: skriftlig tentamen, projektarbete samt obligatoriskt deltagande i laboration och fältmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.