Kursplan för Innemiljö och klimatsystem

Kursplan fastställd 2024-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndoor climate
 • KurskodACE065
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 2,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
0218 Projekt, del B 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Byggnadsfysik eller motsvarande kurs

Syfte

Kursens syfte är att med ett systemperspektiv ge kunskaper om byggnaders inneklimat för att i byggprocessens tidiga skeden kunna styra mot goda lösningar såväl avseende funktion som energi- och resurseffektivitet. Kursen har två grundläggande utgångspunkter: Människans upplevelser och fysiska välbefinnande, och hur detta kan formuleras som funktionskrav för byggnaden, samt den omgivande naturens klimatförutsättningar och dess ändliga resurser i form av material och energi. Genom att definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö kan innebörden av formulerade krav göras tydliga och konsekvenser i form av tekniska system förstås.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Inomhusklimat (ljus, ljud, värme, luft)
 • definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
 • tillämpa grundläggande ljus-, ljud-, värme-, fukt- och lufttekniska begrepp och utifrån dessa formulera krav för god komfort inomhus
 • klargöra innebörden av formulerade krav och ha en förståelse för vilka konsekvenser med avseende på temperatur och luftfuktighet samt i form av tekniska system som kan bli aktuella
 • ha en principiell förståelse för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem och för dess övriga försörjningssystem
 • beskriva olika luftbehandlingstekniker

Gestaltning och hållbart byggande
 • redogöra för utformningens betydelse för energibalans och miljöbelastningar genom att använda information från simuleringar av energibalans och miljöbelastning
 • i utformningens tidiga skeden kunna ange modeller eller principer som inte försvårar energieffektivitet och höga miljöbelastningar
 • visa exempel på hur funktion och byggbarhet kan förenas med konstnärligt utvecklingsarbete i designprocessen

Innehåll

Modeller för och tekniker för grafisk presentation av värmeunderskottets och värmeöverskottets variation över året under stationära förhållanden. Komponenter i och uppbyggnad av tekniska system (värme, ventilation, klimathållnings- och försörjningssystem). Principer i termodynamik - omvandling av värme till arbete (kraftprocesser) och för lyftning av värmets temperaturnivå (kylprocess, värmepumpprocess). Grunderna i värmeöverföring - värmeövergång mellan vätskor, ytor och luft, principer för värmeväxlare och värmeväxling. Grunderna i strömningsteknik - pumpar och fläktar och deras funktion i rör- eller kanalsystem. Strömningssystem och strömningsmaskiners karakteristik i tryck-flödes-diagram. Byggnaden som tekniskt system och som system ur miljösynpunkt.

Organisation

Kursdel med föreläsningar, övningar, programskrivning och studiebesök (när möjligt).

Litteratur

Föreläsningar, räkneövningar och manualer i Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt fordras godkänd tentamen samt genomförda och godkända obligatoriska undervisningsmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.