Kursplan för Boendets rum

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSpace for living
 • KurskodACE062
 • Omfattning7 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 5,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt, del A 5,5 hp
Betygsskala: UG
5,5 hp
  0222 Fältövning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper


   Syfte

   Syftet med projektet och de tillhörande momenten är att introducera och studera samspelet mellan boende och rum, såväl inne- som uterum. En mindre byggnad ska utformas, från helhet till detalj. Projektet syftar samtidigt till att vidareutveckla kunskaper och färdigheter; rum, miljö, material, tekniska system och skissning rekapituleras, klargörs, tillämpas och utvecklas genom projektuppgiften. Människans aktiviteter, relationer, mått, förmågor, behov och upplevelser är centrala aspekter. Genom projektet medvetandegörs och tränas design för olika slags av funktionshinder, både genom inlevelse och iakttagande av regelverk. Genom projektet utvecklas också träningen i skissande och presentation.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   RUMS- OCH BYGGNADSGESTALTNING
   • Beskriva och reflektera över egna erfarenheter och upplevelser av boende
   • Beskriva estetiska värden avseende rumsgestaltning och rumssammanhang relaterat till boende
   • Visa genomförda laborationer där rum och boende har undersökts med olika konstnärliga uttrycksmedel
   • Gestalta en mindre byggnad för boende, från helhet till detalj, insatt i en rumslig kontext i stad och/eller landskap
   • Beskriva samverkan mellan inne- och uterum i relation till boendet som verksamhet och funktion
   • Redogöra för val av material och detaljer i förhållande till funktion och uttryck
   • Referera till myndigheters krav, regelverk och gällande normer

   BOENDET SOM AKTIVITET OCH VERKSAMHET
   • Analysera och beskriva boende för olika människor
   • Tolka och omsätta analysen i mål eller program för gestaltningen
   • Skapa rum och rumssamband för verksamheten
   • Beskriva och analysera olika slag funktionshinder relaterat till utformning av bostäder
   • Tillämpa kunskaper relaterat till olika funktionshinder i projektuppgiften

   UTERUMMETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING
   • Vara orienterad om uterummets gestaltningselement
   • Förstå samspelet mellan byggnad och omgivande uterum

   PROCESSPLANERING
   • Redogöra för den egna studieprocessen före kursen
   • Reflektera över den egna studieprocessen efter kursen
   • Analysera lärandeprocessen i kursen
   • Reflektera över tillägnade kunskaper och färdigheter

   Innehåll

   PROJEKT: Bostadshuset (5,5 hp) (del A)
   Gestaltningsuppgiften handlar om en mindre byggnad för boende och därtill kopplad ytterligare funktion. Centrala kunskapsfält är rum och rumssekvenser med hänsyn till:
   • funktioner och flexibilitet, mått, möblering och rörelser.
   • rumssamband och rumskaraktär
   • byggnadens kontext
   • byggnaden med material, husbyggnadsdetaljer och klimatskydd
   • byggnaden med inneklimat (ljus, ljud, luftkvalitet, värme)

   I gestaltningsprocessen skall studenten genomföra konstnärliga övningar för att undersöka rumsliga fenomen och få förståelse för sinnliga aspekter beroende av färg, ljus, ljud och materialitet.

   Del DESIGN FÖR ALLA (1,5 hp) (del B)
   I projektets gestaltningsuppgift skall tillgänglighetsaspekter utvecklas och tillämpas.

   Organisation

   Kursen genomförs och leds av examinator och kursansvarig. Kursen bygger på föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, övningar, studiebesök, delredovisningar, delkritik och slutkritik.

   Litteratur

   Nylander, Ola: Svensk bostadsarkitektur, Studentlitteratur, 2018.
   Litteraturlista redovisas på dokument på canvas.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt krävs deltagande, redovisade och godkända moment samt inlämnat godkänt projekt. För föreläsningar generellt 80% närvaro. Examinationen sker i form av delkritik och slutkritik.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2022-11-24: Examinator Examinator ändrat från Ola Nylander (nylander) till Kaj Granath (kajem) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]