Kursplan för Geologisk och geoteknisk karakterisering

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGeological and geotechnical site characterisation
 • KurskodACE045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27117
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2022 em J
 • 03 Jan 2023 fm J
 • 17 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BOM200 Teknisk geologi och BOM356 Geoteknik, eller motsvarande kunskaper i grunderna om geologi, jordmekanik och grundvattenflöde.

Syfte

Syftet med denna obligatoriska kurs är att ge en introduktion till olika geologiska, hydrogeologiska och geotekniska karakteriseringstekniker och metoder som möjliggör skapandet av en konceptuell geomodell som grund för infrastrukturutformning. Kursen syftar till att efter kursen studenterna kan utforma en lämplig markundersökning som relevant för olika konstruktionsstadier (t.ex. preliminär design, väg / järnvägsplan, detaljerad design) och parallellt kan tolka resultat av sådana undersökningar som grund för efterföljande geoteknisk och / eller bergteknisk design.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

● Kunskap
○ Beskriva principerna för geologisk genesis med fokus på den svenska miljön
○Beskriva egenskaperna av olika geomaterial
○ Beskriva principerna, fördelar och begränsningar av olika undersökningsmetoder och laboratorietesttyper
● Förståelse ○ Urskilja de olika egenskaperna hos grundläggande geologiska processer
○ Förstå det ömsesidiga beroendet mellan konstruktionsdesign och utformning av markkaraktärisering, beroende på sammansättningen av undergrunden.
● Applikation och analys
○ Designa, utföra och tolka fält- och laboratorietester för ett brett spektrum av geomaterial (från lösa leror till kristallina bergmassor)
○ Analysera flera tekniker som används i skrivbordsstudiefasen (geologiska kartläggningar etc.).
● Syntes:
○ Designa en platsspecifik (hydro-)mekanisk undersökning av storskaliga geologiska och hydrogeologiska processer.
○ Visa insikt om möjligheterna och begränsningarna för geologiska och geotekniska platskaraktäriseringsteknikerna, dess roll i samhället och individens ansvar för hur det används, inklusive etiska, ekonomiska och hållbara aspekter.
○ Visa förmåga i tal och skrift att tydligt rapportera och diskutera sina slutsatser och de kunskaper och argument som de bygger på i dialog med olika publik inom området geologiska, hydrogeologiska och geotekniska platskaraktäriseringstekniker.

Innehåll

● Introduktion till ett ramverk för konceptuell modellering och jord/berg karaktärisering i praktiken.
● Tidiga undersökningar baserade på geologiska kartor och geologisk historia, med fokus på geologiska processer.
● Geotekniska undersökningsmetoder (princip, tolkning, tillämplighet och begränsningar) för material som sträcker sig från mjuka jordar till hård rock.
● Geoteknisk provtagning och laboratorietestning (princip, tolkning, tillämplighet och begränsningar).
● Geofysiska metoder (princip, tolkning, tillämplighet och begränsningar).
● Hydrogeologiska undersökningar (princip, tolkning, tillämplighet och begränsningar).
● Inblick i möjligheterna och begränsningarna i de geologiska och geotekniska sidokarakteriseringsteknikerna, dess roll i samhället och individens ansvar för hur det används, inklusive såväl etiska som ekonomiska aspekter samt hållbarhet.

Organisation

Som en kurs på mastersnivå beror kursen på ett aktivt deltagande av studenterna. Föreläsningar stöds av obligatoriskt projektarbete som speglar ett realistiskt fall som görs i grupper av studenter.

Litteratur

Föreläsningar, valda keynote artiklar och bokkapitel kommer att tillhandahållas i digitalt format på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska handledningar (godkänd/icke godkänd) och graderat projektarbete för alla poäng (U/3/4/5). Det slutliga betyget för kursen kommer endast efter att man har slutfört handledningarna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.