Kursplan för Träkonstruktioner

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTimber engineering
 • KurskodVSM196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22113
 • Max antal deltagare65
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2021 fm J
 • Kontakta examinator
 • 17 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är ett komplement till den grundläggande kunskapen om trä som byggnadsmaterial och vidare utveckling av träkonstruktioner, dvs. en grundläggande förståelse för det mekaniska verkningssättet hos de olika elementen (balkar, pelare) av massivt trä, träbaserade produkter och olika grundläggande förbandsmetoder. En grundläggande kunskaper i konstruktionsteknik, laster och lastkombinationer som verkar på bärande strukturer krävs.

Syfte

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om utformningen av både enkla och komplexa träkonstruktioner, detaljer och anslutningar. Detta inkluderar de färdigheter som krävs för att förstå och dimensionera det stabiliserande systemet för flervånings trähus och lastbärande träelement, förstå mekaniskt verkningsätt både för olika mer komplicerade element såsom EWP-produkter (förädlade träprodukter) inklusive limträ (speciellt krökta limträbalkar), träbaserade I-balkar och träbaserade skivor.  Dessutom fokuserar förståelsen på utformningen av anslutningar och en del detaljer, för att ge de färdigheter som krävs för att utforma sammansatta träbaserade element och förstå hur olika element beter sig i driftsförhållanden, särskilt utsatta för vibrationer och svikt i träbaserade golv. Användningen av Eurokod 5 (Design Manual för Träbyggnad) kommer att betonas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall efter kursen kunna arbeta på ett konsultföretag och kunna konstruera de flesta träkonstruktioner. Studenten kommer genom kursen få praktisk erfarenhet av olika sätt att utforma de viktigaste delarna av ett flervåningsträhus. För att göra detta, ska studenten kunna: - Förklara de specifika aspekterna av träbyggande, styrkor och svagheter samt förklara vissa specifika problem i samband med dimensionering av träkonstruktioner - Utföra konstruktionsberäkningar genom att tillämpa Eurokod 5 - Beskriva, förklara och utforma ett stabiliseringssystem för flervåningsträhus - Förklara olika egenskaper hos bjälklagselement av träbaserade material, beräkna de dynamiska egenskaperna hos träbaserade bjälklag samt identifiera de delar och egenskaper som påverkar detta beteende - Utforma olika anslutningar som används inom träbyggande och ha en god förståelse för det mekaniska verkningssättet.

Innehåll

Kursen består av fyra huvudområden som omfattar: A) Introduktion till Eurokod 5 (EC5) i) Materialegenskaper som berör EC5 ii) konstruktionsvirke och ingenjörsbaserade träprodukter (EWP) - huvudsakliga skillnader mellan dessa B) Dimensionering av konstruktionselement i brott- och bruksgränstillstånd i) Drag och tryck samt belastning i vinkel mot fiberriktningen ii) Tvärsnitt utsatta för olika spänningar iii) Limträbalkar med varierande tvärsnitt: sadelbalkar, krökta och bumerangbalkar iv) Limmad, tunn I-balk, lådbalkar och ytbärande element v) Vibration och svikt i bjälklaget C) Design och produktion av flervåningshus i) Bärande system och produktionsmetoder - hus ii) Stabiliserande system för flervånings trähus iii) Modeller för skivverkan i vägg och bjälklag samt deras utformning D) Detaljer och anslutningar i) En- och tvåskärigt förband - teori ii) Förband - mekaniska och limmade iii) Dimensionering relaterad till EC5 iv) Balkar med urtag och hål; brott och sprickbildning

Organisation

Lärandeaktiviteter: Undervisningen är organiserad i föreläsningar (tre gånger i veckan), övningar samt en designuppgift.

Litteratur

- Design of timber structures. Swedish wood 2011, referred as "DoTS".
- Extracts from Eurocode 5.
- Timber Engineering - Design examples.
- Memorandum to design task and lecture notes.
Additional recommended book: "Structural Timber Design to Eurocode 5" 2007 by J. Porteous and A. Kermani, referred as "STDtoEC5".

Examination inklusive obligatoriska moment

För att klara den här kursen är det nödvändigt att klara tentan. För att kunna delta i tentamen måste båda delarna av projektarbetet vara godkända. Tentamen består av två delar, en beräkningsdel med dimensioneringsuppgifter samt en teoretidel som består av beskrivande frågor samt flervalsfrågor. Maxpoängen på tentan är 26 poäng (16 poäng från första delen och 10 poäng från den andra). För att få godkänt i kursen krävs det 11 poäng (minst 6 poäng från den första delen och 4 poäng från den andra). Anmälan till tentamen sker via Studentportalen.