Kursplan för Miljösystemanalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental systems analysis
 • KurskodVMI010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28116
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0100 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em J
 • 08 Apr 2021 fm J
 • 25 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

VMI041 - Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling for V2 or corresponding course

Syfte

Kursen mål är att ge kunskap om ett antal miljösystemanalytiska verktyg och metoder såsom miljöriskanalys, livscykelanalys, miljökonsekvensbedömning och materialflödesanalys. Kursen syftar också till att ge förståelse om hur olika miljösystemanalytiska metoder hänger ihop med varandra

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska du kunna: 
- Definiera termer som används i miljösystemanalys och de olika verktygen 
- Förklara begrepp och arbetssätt som används i de olika verktygen
Använda verktygen i olika typer av tekniska problem
- Tillämpa kunskaper genom att välja ett relevant verktyg för ett specifikt problem och användare av resultatet. I detta ingår att fastställa mål och omfattning, markera relevanta data, samt att diskutera relevans och begränsningar för det valda verktyget.
- Analysera tekniska beslutsproblem ur ett miljöperspektiv med hjälp av de olika miljösystemanalysverktyg
- Jämföra de olika verktygen för att välja ett (eller flera) för att hantera ett visst miljöproblem

Innehåll

Miljösystemanalys (ESA) omfattar insamling, analys, integrering, värdering och förklaring av information om hur tekniska system orsakar eller bidrar till miljöproblem. Det finns ett antal olika verktyg för att utföra sådana undersökningar. De används för att stödja beslutsfattandet inom många olika områden som industri, offentlig sektor och regering. Fokus kan vara på tekniska lösningar eller på politike planer och lagstiftning som rör formgivning och användning av alla typer av tekniska system. Exempel på några vanliga ESA-verktyg är miljöriskanalys, livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, och materialflödesanalys. Kursens syfte är att introducera den teoretiska ramen för dessa verktyg och metoder, att bygga upp den kunskap som krävs för att välja ett relevant verktyg eller metod, samt att formulera mål och omfattning för en bestämd användning. Kursen introducerar och definierar också flera koncept som behövs för en god förståelse för miljösystemanalys. En viktig del av kursen är  kritisk granskning av resultat genom att diskutera varför olika undersökare kan få olika resultat med samma verktyg, beroende på vilka val som gjorts. För att kunna analysera detta, är det viktigt att förstå ESA-verktygens och -metodernas användningsområden, vilka aktörer som kan dra nytta av de resultat som genereras av olika verktyg, och i vilket sammanhang de ger meningsfull information.

Organisation

Kursen består av fyra delar: teori, rapporter från praktiken, korta övningar och ett större projektarbete. Den teoretiska delen består av föreläsningar om ESA-verktyg och metoder samt kurslitteraturen. Ett antal externa föreläsare berättar om hur miljösystemanalys används i praktiken, till exempel inom industrin och av konsulter. Ett antal små övningar och ett projekt kommer att ge grundläggande erfarenhet och utbildning i hur man utför en ESA-undersökning.

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett kompendium med utdrag ur böcker och rapporter, samt ett antal vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen och ett obligatoriskt projektarbete.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten