Kursplan för Byggnadsfysik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding physics
 • KurskodVBF019
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46116
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2023 fm J
 • 08 Jun 2023 fm J
 • 22 Aug 2023 fm J
0217 Konstruktionsövning, del B 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inledande matematisk analys, Linjär algebra, Beräkningsmatematik, Serier och derivator i flera variabler samt  Byggnadsmaterial eller motsvarande kurser.

Syfte

I syfte att skapa husbyggnader med hälsosamt inneklimat och god komfort samt låg energiförbrukning och god beständighet presenteras i denna kurs grundläggande fysikaliska förlopp och visas hur olika beräkningsmodeller byggs upp ur balansekvationer, tillståndssamband och flödesmodeller. Utifrån dessa kunskaper och med byggnadens utformning och konstruktion från övriga ämnesområden behandlas byggnadsfysikalisk tillämpning såsom principer för klimatskärmens uppbyggnad och byggnadsfysikalisk dimensionering. Beräkningsfärdighet och problemlösningsförmåga tränas under räkneövningar, och dimensionering och utformning av byggnaders värmeskydd och fuktskydd övas i en konstruktionsuppgift.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadsfysikaliska funktionskrav. - Använda byggnadsfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder samt granska och värdera olika konstruktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens. - Beräkna endimensionell värme-, fukt-, lufttransport, samt tvådimensionell värmetransport för rör, köldbryggor och platta på mark. - Förklara fysiken bakom värmetransport genom ledning, strålning och konvektion, fukttransport genom diffusion, fuktkonvektion och kapillärsugning samt lufttransport. - Beräkna uppfuktning och uttorkning av konstruktioner och material genom att använda sorptionskurvor. - Använda kretsanalys för att lösa byggnadsfysikaliska problem. - Ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta - Ge exempel på faktorer som påverkar en byggnads energibehov (t.ex. köldbryggor) och beräknat effektbehov samt göra förenklade beräkningar av dessa. - Ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner samt uppskatta storleksordningar på värmelagring.
- Redogöra för och kommunicera terminologin rörande brandskydd och brandteknisk dimensionering, samt förklara principerna för brandteknisk dimensionering utifrån funktionskrav.
- Presentera resultat i form av en teknisk rapport, formulera kommentarer till andra studenters textarbeten arbeta processorienterat och reflekterande.

Innehåll

Kursen behandlar och ger: - grundläggande teori avseende: värmeöverföring genom ledning, strålning och konvektion; fukttransport i ång-vätskefas genom diffusion, konvektion och kapillärsugning; tillståndssamband för byggnadsmaterial och luft avseende fukt och värme; luftflöde genom otätheter och material vid lufttrycksskillnader. - beräkningsmetodik för: endimensionell stationär och transient värmeledning; endimensionell stationär fuktdiffusion och kapillärsugning; långvågig strålning mellan ytor (enklare fall); värmeöverföring över spalt; luftflöde genom porösa material och spalter; ytkondensation och inre kondensation i skiktade strukturer; fukt- och värmeflöde vid enkla konvektionsförlopp; värmeövergångskoefficienter vid egen- och påtvingad konvektion; ekvivalent utetemperatur. - kunskap och kännedom om: byggnadsfysikalisk dimensionering (inklusive brandteknisk dimensionering); byggnadsfysikaliska funktionskrav för byggnader (inklusive brand); klimatskalets uppbyggnad; principer och metoder för mätning av temperatur, värmeflöde, fukttillstånd och lufttäthet. - tillämpningar: enkla byggnadstekniska tillämpningar.

Organisation

I föreläsningar presenteras de grundläggande fysikaliska förloppen och visas hur de olika beräkningsmodellerna byggs upp ur balansekvationer, tillståndssamband och flödesmodeller. Under övningar tränas beräkningsfärdighet och problemlösningsförmåga. Övningarna hålls i form av räknestuga. I en konstruktionsuppgift tillämpas teorin och övningsräkningarna för hur byggnadens klimatskal ska utformas med hänsyn till de byggnadsfysikaliska funktionerna.

Litteratur

Hagentoft C-E., Sandin K., 2017, Byggnadsfysik- så fungerar hus, Studentlitteratur, Lund, ISBN 9789144114484.

Petersson B-Å, 2018, Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur, Lund, ISBN 9789144123936.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med beskrivande uppgifter och problemlösning. Fyrgradig betygsskala TH. Konstruktionsuppgift. Betygskala UG underkänd eller godkänd. Slutbetyg med fyrgradig betygsskala enligt TH.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.