Kursplan för Armerad och förspänd betong

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural concrete
 • KurskodVBB072
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 fm J
 • 04 Jun 2024 fm J
 • 29 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner (BOM580) och Konstruktionsteknik (BOM340). Grundläggande kunskaper om finit element metod krävs, t ex genom kursen Finita elementmetoden - grunder (VSM167). Kursen Finita elementmetoden - strukturer (TME245) rekommenderas. 

Syfte

Kursen är av kompletterande natur i förhållande till tidigare förvärvade grundläggande kunskaper om oarmerade och armerade betongkonstruktioner. Huvudsyftet är att stödja utveckling av förmåga att analysera och dimensionera plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt konstruktionselement i förspänd betong. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för kursen Betongbyggnad (VBB048) som ges i andra årskursen 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och förklara icke-linjärt verkningssätt hos plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong under belastning upp till brott
 • beskriva och förklara olika metoder att analysera dessa betongkonstruktioner och uttrycka begräsningar och giltighetsområden
 • analysera, dimensionera och utforma plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong baserat på plastisk analys
 • i projektgrupper utföra dimensioneringsarbete avseende strukturanalys för dimensionering av armering och detaljutformning av pelardäck med hjälp av linjär FE-analys och presentera metod och resultat i en teknisk rapport med skisser
 • kritiskt granska tekniska rapporter avseende dimensioneringsarbete baserat på FE-analys
 • beskriva och förklara mekaniskt verkningssätt av förspända betongkomponenter under belastning upp till brott, speciellt i förhållande till armerade betongkomponenter
 • analysera, dimensionera och utforma statiskt bestämda konstruktionselement av förspänd betong

Innehåll

Kursen behandlar verkningssätt, analys, dimensionering och detaljutformning av plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt förspända betongkomponenter. För varje typ av konstruktion beskrivs typiskt verkningssätt under belastning upp till brott. Med detta som en utgångspunkt introduceras olika beräkningsmetoder. Tillämpbarhet och begräsningar av olika metoder diskuteras, både med hänsyn till graden av sprickbildning och flytning och med hänsyn till tillgänglig information i olika skeden av dimensioneringsprocessen.

SENARE TILLÄMPNINGAR: Kursen ger nödvändiga förkunskaper till kursen Betongbyggnad (VBB048). Kursen innehåll kan tillämpas vid dimensionering av byggnaders stomsystem, broar och vid analys av befintliga konstruktioner.

Organisation

Lärandeaktiviteter: lektioner där övningar integreras. Ett projekt genomförs som grupparbete avseende dimensionering av pelardäck utgående från linjär FE-analys.

Litteratur

Engström: Design and analysis of prestressed concrete structures. 2011. Engström: Design and analysis of deep beams, plates and other discontinuity regions, 2011. Engström: Design and analysis of slabs and flat slabs, 2011.

Examination inklusive obligatoriska moment

Under kursen genomförs ett skriftligt teoriprov. En skriftlig tentamen med beräkningsproblem genomförs med hjälp av kurslitteraturen (utom lösta exempel) och valfri räknare med tömt minne, tentamenstid 5 tim. Projektet redovisas gruppvis i en skriftlig rapport och grupperna granskar och utvärderar även en annan grupps arbete. Aktivt deltagande i projektarbetet erfordras.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.