Kursplan för Miljöpolitiska styrmedel

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental policy instruments
 • KurskodUNA016
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2024 fm J DIG
 • 05 Jun 2024 fm J DIG
 • 26 Aug 2024 em J DIG
0205 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Thomas Sterner
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap eller miljöteknik. Helst vissa förkunskaper i nationalekonomi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en tillräcklig insikt i miljöekonomi för att själva kunna bidra till en diskussion, exempelvis hos myndigheter eller företag, vid utformningen av styrmedel för miljö- och naturresursförvaltning. Vidare syftar kursen till att tillhandahålla praktisk träning inför denna typ av samtal och påverkansarbete för såväl svenska som internationella sammanhang. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och analysera marknadsmekanismerna bakom utbud, efterfrågan och prisbildning, vilket är nödvändigt för att kunna analysera marknadsmisslyckanden som ligger bakom miljöproblem;
 • Beskriva och analysera hur miljöpolitiska styrmedel fungerar;
 • Beskriva påverkan av ett visst miljöpolitiskt styrmedel både på incitamenten för teknisk förändring och på fördelningen av kostnader i samband med miljöförbättringar;
 • Yrkesmässigt förhålla sig till det politiska spelet kring styrmedel och vara förberedd på påtryckningar som olika företag eller andra förorenare kan använda för att genomföra sin agenda om styrmedelsval.
 • Utvärdera hur styrmedel bör väljas och utformas så att de uppfyller inte bara kraven på effektivitet, men också på rättvisa, politisk genomförbarhet och andra kriterier.
 • Relatera sitt egna perspektiv på rättvisa till perspektiv som beslutsfattare från andra världsdelar har kring rättevise- och fördelningspolitik samt integrera dessa insikter med en ekonomisk analys av vad som är effektivt. Exempelvis kan studenten problematisera kring behovet av att kombinera effektivitet och genomförbarhet i utformningen av internationella klimatavtal.

Innehåll

Marknadsmekanismerna bakom utbud, efterfrågan och prisbildning, samt marknadsmisslyckanden. Kursen ger en översikt över varför ekonomiska styrmedel behövs inom miljöpolitik och resursförvaltning samt en översikt av de politiska instrument som finns tillgängliga. Slutligen kommer teorier om styrmedelsval och utformning av dessa att förklaras. Tyngdvikt kommer att läggas på att integrera ekonomiska modeller med aktuella problem i verkliga ekonomier. Kursen kommer att baseras på Sterner och Coria (2012). Principer för en rättvis fördelning av det globala ansvaret som förhandlas i de internationella klimatförhandlingarna tas upp i ett perspektivskiftande utbyte med studenter ifrån andra världsdelar.

Organisation

Vi strävar efter att använda engagerande och effektiva undervisningsmetoder i denna kurs. Vi använder oss av fallstudier och uppgifter utan att överge mer traditionellt kursmaterial som artiklar och kursbok. Mycket av undervisningsmaterialet är "flippat", d v s studenterna kommer som komplement till läsningen kunna få se små filmklipp inför en föreläsning, och förståelsen för underlaget kommer sedan fördjupas i klassrummet genom diskussioner, grupparbete, quizer, övningar och andra pedagogiska verktyg. En bärbar dator eller mobiltelefon kommer behövas i samband med quizerna. Vi har även en övning som genomförs i samarbete med studenter från utvecklingsländer eller tillväxtekonomier om fördelningen av ansvar i klimatfrågan.
Fallstudien utförs i form av ett projektarbete i påverkansarbete. Detta är obligatoriskt att delta i och redovisningen är obligatorisk att delta i.

Litteratur

Sterner, T. och J. Coria (2012). Policy instruments for environmental and natural resource management. Andra upplagan. Resources for the Future, Routledge Taylor & Francis Group. Ytterligare artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examineringen består av en fallstudie (lobbyprojekt) och en skriftlig tentamen. Fallstudien kan ge som högst 20 poäng. Tentan består av flera frågor och ger som högst 80 poäng. Således kan fallstudien och tentamen tillsammans som mest ge totalt 100 poäng. För att få betyg:

3 måste du ha minst 50 poäng totalt,

4 måste du ha minst 60 poäng totalt,

5 måste du ha minst 80 poäng totalt.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-01-09: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-03-16 Förmiddag till 2024-03-15 Förmiddag av Schemagruppen
   [2024-03-16 6,0 hp, 0105]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-12-13: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination