Kursplan för Inledande cell- och molekylärbiologi

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to cell and molecular biology
 • KurskodUCM010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48114
 • Max antal deltagare110
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 em J
 • 09 Okt 2020 em J
 • 18 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i biologi och kemi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i cell och molekylärbiologi mer specifikt cellens struktur och funktion, cellulära komponenter och organeller till molekyler och basala molekylära processer i cellen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ange och definiera likheter och skillnader mellan bakterie- och eukaryota celler
 • Beskriva och förklara det genetiska materialets (DNAs) struktur och funktion samt hur det replikeras, transkriberas, translateras och repareras
 • Beskriva och förklara strukturer och roller för olika sub-strukturer i en cell (dvs organeller, celldelar, cellkomponenter) och grundläggande cellulära processer
 • Utföra ett enkelt och komplett kloningsexperiment med lämpliga laborationstekniker, inkl. kloning i E. coli, PCR, restriktionsanalys och DNA gelelektrofores
 • Förstå, analysera och presentera laborationsarbetet genom att skriva en rapport i form av en kort vetenskaplig artikel

Innehåll

Kursen fokuserar på molekylärbiologi i celler, det vill säga cellers struktur och sammansättning och cellulära processer på molekylär nivå, så som replikering, transkription, translation, genreglering, cellcykeln och energimetabolism. Ett andra fokus är hur celler och molekyler kan studeras och vad vi kan lära genom dessa metoder. Översiktligt kan kursen delas in i 5 huvudområden:

1. Cellbiologi (virus, bakterier, archaea, djurceller, växtceller, subcellulära strukturer och dessas funktion)
2. Molekylär genetik, DNA metabolism och genuttryck (transkription och translation i bakterier och eukaryoter)
3. Proteiner: processer, struktur och funktion
4. Molekylär- och cellbiologiska tekniker (kloning, manipulering och funktions- och strukturstudier av biologiska makromolekyler)
5. Intracellulär reglering och cellfunktioner

Laborationen innehåller en övning i kloning, inbegripandes PCR, restriktion, ligering, transformation, selektering av kloner och isolering av en konstruerad plasmid. Före laborationen ska studenten studera gensekvenser och hitta relevanta motiv samt planera experimenten.

Kursen ger en översiktlig introduktion och ett fundament för fortsatta kurser i molekylär- och cellbiologi, mikrobiologi och bioteknik inom bioteknikprogrammet samt för övriga studenter som önskar studera specialiserade delar inom cell- och molekylärbiologi.

Organisation

Kursen består främst av föreläsningar som täcker in och utökar materialet från kursboken. Vissa föreläsningar inkluderar även problemlösning och övningar.
Kursen innehåller en obligatorisk laboration. Föreläsningar relevanta för laborationen förmedlar ytterligare material nödvändigt för att förbereda laborationen och rapportskrivandet
Grupparbete och individuellt arbete förväntas både i klassrummet i form av problemlösning och diskussioner samt under laborationen.
All undervisning (föreläsningar och under laborationen) är på engelska.

Litteratur

Molecular Biology of the Cell (6th Edition), Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter). Läsningsanvisningar är tillgängliga för både 5e och 6e upplagorna av boken.

Laborationsmanual och instruktioner för rapportskrivandet kommer att ges inom ramen för kursen (och kurshemsidan)

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenter måste klara den skriftliga tentamen (på engelska), närvara och vara aktiv vid laborationen samt lämna in en godkänd laborationsrapport skriven enligt givna instruktioner.
Examination sker med skriftlig tentamen med betyg 3, 4 eller 5 för godkänt. För att nå dessa betyg krävs minst 45% (3), 65% (4), och 85% (5) uppnådda poäng. Tentamen motsvarar 95% av slutbetyget och resterande 5% fås från laborationen och den skrivna laborationsrapporten i form av en kort vetenskaplig artikel.