Kursplan för Storskaliga forskningsanläggningar för framsteg inom teknologi och vetenskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-08-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvancing technology using large scale facilities
 • KurskodTRA380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97205
 • Min. antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskaperna för att studera på grundläggande nivå vid Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser. Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator

  Syfte

  Kursens syfte är att utgöra en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära utvecklingsteam.

  Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper om storskaliga röntgen- och neutronanläggningar, inklusive hur de fungerar, och de olika typer av experiment och "strållinjer" som finns tillgängliga.

  Dessutom får studenten praktiska kunskaper i hur man ansöker om och kör experiment och analyserar data. Kursen kommer också att innehålla ett platsbesök på MAX IV och ESS, storskaliga röntgen- och neutronanläggningar i Lund. I slutet av kursen får studenten en teoretisk och praktisk genomgång av hur röntgenstrålar och neutroner kan användas för att studera olika system, från batterier till bakterier. I synnerhet kommer denna kurs att ge en praktisk introduktion till hur man kommer åt och använder dessa faciliteter för egen nuvarande och framtida forskning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Generella lärandemål för Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  Kursspecifika lärandemål:
  • beskriva olika typer av strållinjer vid röntgen- och neutronkällor och deras tillämpningar
  • redogöra för olika typer av dataanalystekniker och deras tillämpningar
  • redogöra för och utvärdera hur metoder och tekniker som finns tillgängliga vid storskaliga anläggningar kan tillämpas för att svara på en rad forskningsfrågor
  • sammanställa, kritiskt analysera och utvärdera forskningsresultat och presentera dessa både muntligt och skriftligt

  Innehåll

  I denna Trackskurs utvecklar du grundläggande kunskaper om storskaliga röntgen- och neutronanläggningar, inklusive hur de fungerar, och de olika typerna av experiment och "beamlines" som finns tillgängliga. Genom projektbaserat lärande utvecklar du också praktiska kunskaper i hur du ansöker om projekt, driver experiment och analyserar data.

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag. Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp. Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  I den här kursen kommer studenten att lära sig från en serie experter om tillämpningarna och den relevanta underliggande teorin för ett brett spektrum av tekniker tillgängliga på storskaliga anläggningar, som kan användas för att svara på vetenskapliga frågor som rör materiens struktur och reaktion. inklusive applikationer i t.ex. energi och medicin. Studenten kommer att tillämpa sin kunskap från arbete i tvärvetenskapliga team för att skriva beamtime-ansökningar för utvalda anläggningar och "beamlines". Detta är det första steget i processen att genomföra experiment på sådana anläggningar. Undervisningen omfattar föreläsningar, journal clubs och projektarbete och kompletteras med ett platsbesök.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen måste studenten aktivt delta i föreläsningarna (>80 % närvaro). Studenten ska också delta i projektarbete, journal club och slutpresentationen. Slutbetyg kommer att ges genom en kombination av korta omdömen (20 %), journal club (20 %), projektarbete (40 %) och slutpresentation (20 % av slutbetyg). Besöket på plats är inte obligatoriskt, men deltagande uppmuntras starkt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-09-22: Examinator Examinator Julia Maibach (juliamai) tillagt av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]