Kursplan för Obemannad luftfarkoster (UAVs)

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-06-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUncrewed aerial vehicles (UAVs)
 • KurskodTRA370
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97201
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3,8 hp3,7 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

Särskild behörighet

Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskaperna för att studera på avancerad nivå vid Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Det är en fördel att ha ingenjörsbakgrund alternativt bakgrund från fysik, data eller industridesign.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Syfte

Kursens syfte är att utgöra en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära utvecklingsteam.

Kursens syfte är att utgöra en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem kopplade till design och användning av obemannade luftfarkoster (UAV). För att göra kunna göra detta bidrar kursen med en praktisk och teoretisk bas inom UAV-teknologi. Kursen ger studenter olika perspektiv på UAV design och användning från olika delar av samhället - såsom akademi, industri och offentlig sektor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Generella lärandemål för Tracks-kurser:
 • Bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information.
 • Leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess.
 • Visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang.
 • Muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar.
Kursspecifika lärandemål:
 • Utveckla och förstå teknologin bakom obemannade luftfarkoster (UAV) samt dess viktigaste delar, beteende och tillämpningskontext.
 • Tillämpa analysdrivna designmetodologier för UAV och UAV-komponenter.
 • Arbeta i UAV-utvecklingsteam för att nå komplexa multidisciplinära mål.
 • Karakterisera sociala och miljömässiga risker och påverkan förknippade med UAV och deras användning, samt utveckla strategier för att hantera dessa risker och påverkan.

Innehåll

Obemannade flygfarkoster: design, tillämpning, användning inklusive aerodynamik och flygmekanik, kontroll, sensorer och telemetrisystem, systemdesign och skalning, samt andra ämnen som gästlärare tar upp. Studenter kan specialisera sig inom dessa områden i sina valda projekt.

Organisation

Kursen drivs av en grupp med lärare och handledare, och fokuserar på ett utmaningsdrivet UAV-relaterat projekt. Projektets fokus kan sträcka sig från forskning och utveckling inom teknologin, till social påverkan och tillämpning. Projektuppgiften löses i grupp med individuella projekt i undantagsfall. Projektarbetet stöttas med en serie specifika workshops kring vetenskapliga, teknologiska och samhälleliga aspekter av UAV, samt kompletterande undervisning av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna kommer att bli examinerade baserat på det individuella projektet eller grupparbetet genom en projektrapport och en presentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-02: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPMOB åk 1 av UOL/MPA
  • 2023-09-29: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPPDE åk 1 av UOL, administratör