Kursplan för Innovativ problemlösning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-06-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInventive problem solving
 • KurskodTRA365
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97199
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå

  Särskild behörighet

  Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskaperna för att studera på avancerad nivå vid Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser. Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Kursen är öppen för alla studenter med behörighet enligt ovan.

  Syfte

  Kursens syfte är att utgöra en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära utvecklingsteam.

  Kursens syfte är att lära ut, träna och praktisera ett systematiskt angreppssätt för att lösa ingenjörs- och andra problem. Kursen vill gå steg för steg med utgångspunkt i att förstå problemet, identifiera viktiga konflikter eller hinder som gör att lösningen blir utmanande, till att använda tekniker för att komma förbi dessa hinder. Angreppssättet som används är inspirerat av "Theory of inventive problem solving", eller TRIZ. Ett viktigt mål med kursen är att utveckla ett utpräglat innovativt tankesätt, som tränas genom att lösa multipla verkliga problem. Det är också värt att nämna att kursen är interdisciplinär till sin natur och bygger på studenternas olika bakgrunder och erfarenheter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Generella lärandemål för Tracks-kurser:
  • Kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem.
  • Bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information.
  • Arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar.
  • Muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar.

  Specifika lärandemål för kursen:
  • Förstå och analysera ingenjörsproblem.
  • Identifiera och formulera det ultimata syfte som den önskade lösningen ska uppnå.
  • Identifiera viktiga delar av ett problem och hur dessa interagerar. Bortse från oviktiga detaljer. Omformulera problemet som ett system av delar som interagerar.
  • Identifiera systemkonflikter.
  • Lösa problem genom att komma förbi systemkonflikter och genom att modifiera/lägga till eller ta bort delar av ett problem och hur delarna interagerar.
  • Vara medveten om och använda tekniker och verktyg från TRIZs verktygslåda t.ex. ideal lösning, (40) innovativa principer, "SuField analysis" osv.

  Innehåll

  Kursen introducerar ett systematiskt angreppssätt för att lösa ingenjörs- och andra problem inspirerat av "Theory of Inventive Problem Solving, eller TRIZ. Kursen kombinerar föreläsningar och omfattande problemlösningsövningar i klassrummet och som enskilt arbete ör studenten. Följande tekniker och verktyg kommer att användas:
  • ARIZ ("Algorithm"),
  • Ideal Solution concept,
  • Substance-Field Analysis ("SuField"),
  • (40) Inventive principles,
  • Techniques to avoid psychological inertia,
  Med flera.

  Organisation

  Kursen är organiserad i veckovisa moduler: föreläsningar, veckovisa uppgifter, workshop för att stötta veckans uppgift, uppföljning via föreläsningar och diskussioner samt ett avslutande projektarbete.

  Litteratur

  (all litteratur finns tillgänglig genom Chalmers bibliotek)
  G. Altshuller, And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving -- Technical Innovation Center, Inc., 2004
  G. Altshuller, The Innovation Algorithm: TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity -- Technical Innovation Center, Inc., 2007
  V. Fey and E. Rivin, Innovation on Demand: New Product Development Using TRIZ -- Cambridge, 2010.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Veckovisa uppgifter och ett avslutande projektarbete.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-06-19: Förkunskapskrav Förkunskapskrav ändrat av UOL
    Uppdaterat information om förkunskaper